Global

Thirrje për aplikim në programin Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)

Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) i ofron studentëve bursë për një semestër të studimit akademik pa diplomë në një kolegj ose universitet të SHBA. Global UGRAD është një program i Byrosë së Çështjeve Arsimore dhe Kulturore të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara dhe synon të rekrutojë pjesëmarrës nga prejardhje të nënpërfaqësuara që nuk kanë pasur mundësi të tjera për të studiuar në Shtetet e Bashkuara. Aplikantët e suksesshëm do të kenë një ekspozim të thellë ndaj shoqërisë, kulturës dhe institucioneve akademike amerikane, si dhe mundësi për të rritur aftësitë e tyre profesionale.

Të gjithë pjesëmarrësit do të regjistrohen për një semestër në lëndët universitare me kohë të plotë, pa diplomë, të zgjedhur nga kurrikula ekzistuese e institucionit pritës. Pjesëmarrësve do t’u kërkohet të ndjekin një kurs studimesh në SHBA me 3 kredite për të përmirësuar të kuptuarit e tyre për Shtetet e Bashkuara. Pjesëmarrësit do të jetojnë në ambientet e banimit në kampus me bashkëmoshatarët amerikanë dhe do t’u kërkohet të marrin pjesë në 20 orë shërbim në komunitet. Do të ketë gjithashtu një orientim virtual të mbërritjes dhe një punëtori personalisht në fund të programit.

Kriteret për Programin Global UGRAD:

Aplikantët duhet të jenë shtetas të Kosovës ose rezident të Kosovës me letërnjoftim kosovar
Aplikantët duhet të studiojnë në Kosovë
Bursat do t’u jepen studentëve që aktualisht janë të regjistruar vetëm në programet universitare me kohë të plotë, pasi të kenë përfunduar një minimum prej një semestri studimi deri në janar 2024.
Pjesëmarrësit duhet të kenë të paktën një vit të mbetur në studimet e tyre universitare në institucionet e tyre të origjinës pas përfundimit të Programit Global UGRAD.
Aplikantët duhet të demonstrojnë potencialin e lidershipit përmes punës akademike, përfshirjes së komunitetit dhe aktiviteteve jashtëshkollore.
Aplikantët duhet të arrijnë një rezultat minimal TOEFL prej 48 iBT për t’u marrë parasysh. Studentët që shënojnë 48-60 do të konsiderohen për Trajnimin virtual të Gjuhës Angleze përpara pjesës së shkëmbimit të programit. Studentët duhet të arrijnë një rezultat minimal prej 61 për t’u kualifikuar për të marrë pjesë në pjesën e shkëmbimit të programit në Shtetet e Bashkuara.
Përparësi do të kenë ata që kanë pasur pak ose aspak përvojë në Shtetet e Bashkuara ose jashtë Kosovës.
Aplikantët duhet të kthehen direkt në Kosovë pas përfundimit të programit.
Aplikantët duhet të jenë të paktën 18 vjeç në kohën e fillimit të programit.

Afati i aplikimit dhe programit:
Aplikimet do të pranohen nga data 1 nëntor 2023 deri më 15 dhjetor 2023 për vitin akademik 2024-2025. Pjesëmarrësit do të vendosen në një universitet të SHBA ose në semestrin e vjeshtës 2024 (gusht – dhjetor 2024) ose në semestrin e pranverës 2025 (janar deri në maj 2025).

Afati i Aplikimit: 15 Dhjetor 2023

Forma e plotë e aplikimit:
Një formë e plotë e aplikimit për studentë Global UGRAD përfshin këto dokumente: formularin e plotësuar të aplikimit në internet, kopjen e pasaportës, transkriptat akademike për vitet e studimit universitar (me përkthime në anglisht), dy letra të referencës (me përkthime në anglisht) dhe notën ekuivalente midis sistemit lokal të notimit dhe sistemit të notimit të SHBA.

Shënim: Aplikantët duhet të kërkojnë transkriptet e tyre akademike dhe letrat e rekomandimit sa më shpejt të jetë e mundur, pasi ata nuk do të mund të shtojnë informacion shtesë pas afatit të 15 dhjetorit 2023. Aplikantët mund të ofrojnë përkthime në anglisht të transkripteve të tyre të përditësuara pasi të jenë përzgjedhur si finalistë ose alternativë.

Aplikacioni i Programit Global UGRAD do të jetë i disponueshëm online këtu https://webportalapp.com/sp/login/ugrad_student_application_2024 nga 1 nëntori 2023 dhe do të mbyllet më 15 dhjetor 2023.

Individët në rrethanat e mëposhtme nuk kualifikohen për Programin Global UGRAD:

Qytetarët amerikanë dhe banorë të përhershëm të Shteteve të Bashkuara.
Individët që aktualisht studiojnë, jetojnë ose punojnë jashtë Kosovës.
Punonjësit lokalë të misioneve të SHBA-së jashtë vendit që punojnë për Departamentin e Shtetit të SHBA-së dhe/ose Agjencinë e SHBA-së për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID); punonjësit gjithashtu nuk kanë të drejtë për një vit pas përfundimit të punësimit.
Anëtarët e ngushtë të familjes (d.m.th., bashkëshortët dhe fëmijët) të punonjësve të Departamentit të Shtetit të SHBA-së dhe USAID-it; anëtarët e familjes gjithashtu nuk kanë të drejtë për një vit pas përfundimit të marrëdhënies së punës.
Punonjësit aktualë të World Learning dhe anëtarët e tyre të ngushtë të familjes.
Më shumë informacion është i disponueshëm në faqen e internetit të Global UGRAD https://xk.usembassy.gov/ugrad/

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me rekrutimin Global UGRAD, ju lutemi kontaktoni:

Nora Nimani-Musa
Koordinator i Programit
American Councils Kosovo
E-mail:uskeb@americancouncils.org