Cover

Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë, hap thirrje për aplikim për mobilitet të studenteve në University of Eastern Finland në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian

Mobiliteti përfshinë:

Shkëmbimin e studenteve (mobilitet me kohëzgjatje 3 Mujore)

Dokumentet për aplikim janë:
Forma e aplikimit (për çasje klinkoni në https://www.umib.net/wp-content/uploads/2021/02/applicationformStudents.pdf)
–    Certifikata e notave
–    CV (në gjuhën angleze)
–    Vërtetim nga fakulteti që konfirmon nivelin tuaj të studimeve dhe vitin akademik
–    Nota mesatare duhet të jetë jo më pak se 7.00
– Në kohën e aplikimit studentët duhet të jenë në vitin e tretë të studimeve Bachelor
–    Certifikata e gjuhës angleze (Minimumi niveli B1)*
*Kandidatët të cilët nuk e kanë certifikatën e gjuhës Angleze ose nuk kanë përfunduar studimet ne gjuhën Angleze, mund do të testohen ne UIBM. Testi i nivelit B1 do të mbahet me datë 19 Tetor 2022, duke filluar nga ora 10:00.
Afati për aplikim: 18 Tetor, 2022.
Lista e lëndëve në gjuhën Angleze gjendet në linkun më poshtë, ju lutem sigurohuni që ka lëndë të mjaftueshme për fushën tuaj të studimeve para se të aplikoni për mobilitet.
https://opas.peppi.uef.fi/en/courses-for-exchange-students/124399?period=2021-2022

Dokumentet duhet të dërgohen në adresën [email protected]. Ju lutem keni parasysh se vetëm aplikacionet e kompletuara do të merren në konsideratë.