Vendim dhe njoftim për anulim të pjesshëm të konkursit për emërim, riemërim dhe avancim të personelit akademik

Bashkëngjitur gjeni, vendimin për anulimin pjesërisht të konkursit për emërimin,riemërimin dhe avancimin e personelit akademik të fakulteteve, me nr.protokoli 398 të datës 16.02.2022 dhe njoftimin për anulim të pozitave nga konkursi, me nr.protokoli 400 të datës 16.02.2022:

Njoftim

Vendim