Vendim për anulim pjesërisht konkursi për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në fakultetet e Universitetit “Isa Boletini”, në Mitrovicë, i publikuar më 01.10.2021

Gjeni të bashkëngjitur vendimin me anë të cilit anulohen pjesërisht konkursi për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në fakultetet e Universitetit “Isa Boletini”, në Mitrovicë, i publikuar më 01.10.2021, me nr. protokoli 2700 të datës 28.12.2021:

Vendim