KD 2018

Nr.VendimiDataNr. protokollitShpalos
1.Vendim për ekuivalentim të zyrave dhe titujve të punës30.01. 201893/005PDF
2.Vendim për zbatimin e vendimit të MASHT-it me nr protokolli 481709.02.2018169/005PDF
3.Vendim për ndryshim dhe plotësim të rregullores për unifikim të të ardhurave personale13.02.2018187/005PDF
4.Vendim për miratim të raportit të punës së Komisionit për Lirim nga Pagesa e Semestrit13.02.2018190/005PDF
5.Vendim për refuzimin e kërkesës së Sindikatës për dhënien e pagës së 1313.02.2018191/005PDF
6.Vendim për aprovim të tekstit të spastruar të rregullores për sistematizim të vendeve të punës 13.02.2018193/005PDF
7. Vendim për miratimin e raportit vjetor 201730.03.2018479/005PDF
8.Vendim për miratim të raportit për shpenzime financiare për vitin 201703.04.2018492/005PDF
9.Vendim për emërimin e Komisionit për Bursa Universitare06.04.2018545/005PDF
10.Vendim për mbulimin e shpenzimeve për konferencën "Trauma anf Family"06.04.2018546/005PDF
11.Vendim për kompensim për punë shtesë-jashtë orarit, për nënpunësit civil të UMIB-it06.04.2018549/005PDF
12.Vendim për kompensim të diferencës së pagës prej 90 euro për drejtorin e zyrës për buxhet dhe financa dhe drejtorin e zyrës për hvillim akademik06.04.2018551/005PDF
13.Vendim për mbështjejen e lisencës së softuerit SURPAC në F.GJ29.05.2018836PDF
14.Vendim për mbështetjen e botimit të revistës së Fakultetit Juridik "Ius Publicum, Ius Privatum"29.05.2018838PDF
15.Vendim për pushim nga puna të Prorektorit për Bashkëpunim Ndërkombëtar- Rifat Morina12.06.2018940PDF
16.Vendim për kompensim të stafit të UMIB-it për pranim të studentëve të ri24.09.20181269PDF
17.Vendim për miratim të planifikimit buxhetor për vitin 201924.09.20181268PDF
18.Vendim për aprovimin e kërkesës së dekanit të FIMK-ut për publikim të monografisë së FIMK-ut24.09.20181272PDF
19.Vendim për mbështetje të konferencës së 13-të ndërkombëtare: Perspektivat e Balancuara24.09.20181273PDF
20.Vendim për kompensim për punë jashtë orarit të punës- Ermira Sopa24.09.20181275PDF
21.Vendim për kompensim për punë jashtë orarit të punës- Avdyl Beqiri24.09.20181274
PDF
7.Vendim lidhur me bashkëpunëtorët e jashtëm nga Shqipëria28.09.20181293PDF