Vendimi për lirim nga pagesa e semestrit pas shqyrtimit të ankesave

Sqarim për kategorinë dy e më shumë studentë: Komisioni për lirim nga pagesa e semestrit ka nxjerr vendim duke u bazuar në kushtet e parapara me konkursin e   dt. 09.11.2015 të nxjerr nga Këshilli Drejtues i UMIB-it.

Kliko këtu: Vendimi