Misioni

Fakulteti i Edukimit synon në kontinuitet të ofrojë cilësi të lartë në mësimnxënie dhe mësimdhënie, në plotëni me standardet bashkëkohore vendore dhe ndërkombëtare, duke ndërlidhur teorinë me praktikën sipas praktikave më të mira bashkëkohore, për përgatitjen e studentëve sipas kërkesave të tregut. Përkrah dhe inkurajon zhvillimin e stafit akademik dhe studentët, duke ju mundësuar atyre pjesëmarrje në simpoziume shkencore, seminare, konferenca shkencore dhe studentëve zhvillim profesional si mësimdhënës dhe edukatorë të ardhshëm.

Vizioni

Bazohet në tri pika kryesore:

  • Të ofrojë mësimdhënie, mësimnxënie dhe kërkime bashkëkohore në fushën e edukimit;
  • Të përgatisë studentët sipas standardeve bashkëkohore dhe sipas kërkesave të tregut;
  • Të ndërtojë ura bashkëpunimi me institucionet simotra në vend dhe më gjerë.