20181206 105534

Stafi dhe studentët e UMIB-it marrin pjesë në trajnimin nën kuadër të Erasmus+

Stafi dhe studentët e UMIB-it gjegjësisht Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore mbajtën trajnimin me profesorin nga Holanda, Leo Groendijk me titullin: “Biologic wastewater treatment” në kuadër të programit Erasmus +.

20181206 105539

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X