INFORMATIKË INXHINIERIKE

Niveli Bachelor

Viti i I

Semestri I Orë/javë
Kodi Lënda 0/Z (L+U) ECTS
101I Matematika I 0 3+2 7
102I Fizika inxhinierike 0 2+2 6
103I Bazat e informatikes inxhinierike 0 3+2 7
104I Qarqet kompjuterike 0 3+2 7
105I Shkathtesi komunikuese 0 2+1 3
Semestri II Orë/javë
106I Matematika II 0 2+2 7
107I Bazat e elektroteknikes 0 3+2 7
108I Kompjuterika I 0 3+2 7
109I Gjuhe angleze 0 2+1 4
1l0I Dokumentimi teknik dhe CAD-i z 2+2 5
111I lnterneti z 2+2 5

Viti i II

Semestri III Orë/javë
Kodi Lenda 0/Z (L+U) ECTS
201I Kompjuterika II 0 3+2 7
202I Komponentet  elektronike 0 3+1+1 6.5
203I Mikroprocesoret & mikrokompj. I 0 3+2 6.5
204I Matematike diskrete 0 2+1 5
205I Menagjimi i projekteve z 2+1 5
206I Gjuhe angleze profesionale z 2+1 5
207I Materjalet elektrike z 2+1 5
Semestri IV Ore/jave
208I Sistemet operative 0 3+2 6.5
209I Mikroprocesoret &mikrokom. II 0 3+2 7
210I Elektronika digjitale 0 3+1+1 6.5
211I Statistike z 2+1 5
212I Matjet ne elektronike z 2+1 5
213I Arkitektura&organizimi i komp. z 2+1 5

Viti i III

Semestri V Ore/jave
Kodi Lenda 0/Z (L+U) ECTS
301I Programimi 0 2+2 7
302I Rrjetat e informacionit 0 2+2 6
303I Bazat dhe strnktura e te dhenave 0 2+2 7
304I Mikroelektronika z 2+2 5
305I Rrjetat  kompjuterike z 2+2 5
306I Komunikimet me fije optike z 2+2 5
Semestri VI Ore/jave
307I Programim i orientuar ne objekte 0 2+2 7
308I Simulimet me kompjuter 0 2+2 6
309I Grafika  kompjuterike z 2+2 5
310I Praktikumi  kompjuterik z 2+2 5
311I Sistemet  transmetuese z 2+2 5
312I Punim  diplome 0 145 7

 

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X