Pasqyrë e programit të studimit Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri, BSc

 

Emri i institucionit Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë
Fakulteti / Departamenti Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike
Emri i programit të studimit Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
Niveli i kualifikimit sipas KKK Niveli VI
Emri i diplomës ose gradës akademike Bachelor i Shkencës në Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
ECTS 180
Kohëzgjatja minimale e programit 5 vjet
Numri i studentëve në vit 160

 

Viti i parë (I)

 

Semestri I
Kodi Lënda Statusi L+U ECTS
101SHKI Matematikë I O 3+2 6
102SHKI Fizikë Inxhinierike O 2+2 5
103SHKI Bazat e Shkencave Kompjuterike O 2+2 5
104SHKI Qarqet Kompjuterike O 3+2 6
105SHKI Interneti dhe Web Teknologjitë O 3+2 4
106SHKI

Gjuhë Angleze

Gjuhë Gjermane

O 2+0 4

 

Semestri II
Kodi Lënda Statusi L+U ECTS
107SHKI Matematikë II O 2+2 6
108SHKI Bazat e Inxhinierisë Elektrike O 2+2 5
109SHKI Kompjuterikë I O 3+2 6
110SHKI Shkathtësi Komunikuese O 2+1 5
111SHKI Dokumentimi Teknik me CAD Z 2+2 4
112SHKI Siguria e të Dhënave Z 2+2 4
113SHKI Bazat e Mekatronikës Z 2+2 4

 

Viti i dytë (II)

 

Semestri III
Kodi Lënda Statusi L+U ECTS
201SHKI Kompjuterikë II O 3+2 6
202SHKI Komponentët Elektronike O 3+1+1 5
203SHKI Arkitektura dhe Organizimi i Kompjuterëve O 2+2 5
204SHKI Matematikë Diskrete O 2+1 5
205SHKI Sistemet e Bazës së të Dhënave O 2+2 5
206SHKI Menaxhimi i Projekteve në TI Z 2+2 4
207SHKI CAE dhe Prodhimi Digjital Z 2+2 4

 

 

Semestri IV
Kodi Lënda Statusi L+U ECTS
208SHKI Sistemet Operative O 2+2 5
209SHKI Inxhinieri Softuerike O 3+2 5
210SHKI Mikroprocesorët dhe Mikrokompjuterët O 2+2 5
211SHKI Elektronikë Digjitale O 2+2 5
212SHKI Statistikë O 2+1 5
213SHKI Matje dhe DAS Z 2+1 5
214SHKI Inteligjenca e Biznesit Z 2+2 5
215SHKI Sistemet e Informacionit dhe Ndërmarrësia Digjitale Z 2+2 5

 

Viti i tretë (III)

 

Semestri V
Kodi Lënda Statusi L+U ECTS
301SHKI Rrjetat Kompjuterike O 2+2 6
302SHKI Zhvillimi i Aplikacioneve Mobile O 2+2 5
303SHKI Menaxhimi i Bazës së të Dhënave O 2+2 6
304SHKI Siguria e Informacionit O 2+2 5
305SHKI Përpunimi i Big Data O 2+2 4
306SHKI Kontabiliteti në IT dhe ERP Z 2+2 4
307SHKI Grafikë Kompjuterike dhe Multimedia Z 2+2 4

 

Semestri VI
Kodi Lënda Statusi L+U ECTS
308SHKI Programimi i Avancuar O 3+2 6
309SHKI Kurs Laboratorik O 3+3 7
310SHKI Tema e Diplomës O 145 7
311SHKI Web Programimi O 3+2 5
312SHKI Modelimi dhe Simulimi Kompjuterik Z 2+2 5
313SHKI Etika, Ligji dhe Teknologjia Z 2+2 5

 

Shënim: O – Lëndë obligative, Z – Lëndë zgjedhore. Për çdo semestër, studentët duhet të fitojnë 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore. Tek lënda me kodin 106SHKI, studentët duhet të zgjedhin njërën gjuhë të huaj, Gjuhën Angleze ose Gjuhën Gjermane.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X