Pasqyrë e programit të studimit Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri, BSc

 

Emri i institucionit Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë
Fakulteti / Departamenti Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike
Emri i programit të studimit Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
Niveli i kualifikimit sipas KKK Niveli VI
Emri i diplomës ose gradës akademike Bachelor i Shkencës në Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
ECTS 180
Kohëzgjatja minimale e programit 5 vjet
Numri i studentëve në vit 160

 

Viti i parë (I)

 

Semestri I
Kodi Lënda Statusi L+U ECTS
101SHKI Matematikë I O 3+2 6
102SHKI Fizikë Inxhinierike O 2+2 5
103SHKI Bazat e Shkencave Kompjuterike O 2+2 5
104SHKI Qarqet Kompjuterike O 3+2 6
105SHKI Interneti dhe Web Teknologjitë O 3+2 4
106SHKI

Gjuhë Angleze

Gjuhë Gjermane

O 2+0 4

 

Semestri II
Kodi Lënda Statusi L+U ECTS
107SHKI Matematikë II O 2+2 6
108SHKI Bazat e Inxhinierisë Elektrike O 2+2 5
109SHKI Kompjuterikë I O 3+2 6
110SHKI Shkathtësi Komunikuese O 2+1 5
111SHKI Dokumentimi Teknik me CAD Z 2+2 4
112SHKI Siguria e të Dhënave Z 2+2 4
113SHKI Bazat e Mekatronikës Z 2+2 4

 

Viti i dytë (II)

 

Semestri III
Kodi Lënda Statusi L+U ECTS
201SHKI Kompjuterikë II O 3+2 6
202SHKI Komponentët Elektronike O 3+1+1 5
203SHKI Arkitektura dhe Organizimi i Kompjuterëve O 2+2 5
204SHKI Matematikë Diskrete O 2+1 5
205SHKI Sistemet e Bazës së të Dhënave O 2+2 5
206SHKI Menaxhimi i Projekteve në TI Z 2+2 4
207SHKI CAE dhe Prodhimi Digjital Z 2+2 4

 

 

Semestri IV
Kodi Lënda Statusi L+U ECTS
208SHKI Sistemet Operative O 2+2 5
209SHKI Inxhinieri Softuerike O 3+2 5
210SHKI Mikroprocesorët dhe Mikrokompjuterët O 2+2 5
211SHKI Elektronikë Digjitale O 2+2 5
212SHKI Statistikë O 2+1 5
213SHKI Matje dhe DAS Z 2+1 5
214SHKI Inteligjenca e Biznesit Z 2+2 5
215SHKI Sistemet e Informacionit dhe Ndërmarrësia Digjitale Z 2+2 5

 

Viti i tretë (III)

 

Semestri V
Kodi Lënda Statusi L+U ECTS
301SHKI Rrjetat Kompjuterike O 2+2 6
302SHKI Zhvillimi i Aplikacioneve Mobile O 2+2 5
303SHKI Menaxhimi i Bazës së të Dhënave O 2+2 6
304SHKI Siguria e Informacionit O 2+2 5
305SHKI Përpunimi i Big Data O 2+2 4
306SHKI Kontabiliteti në IT dhe ERP Z 2+2 4
307SHKI Grafikë Kompjuterike dhe Multimedia Z 2+2 4

 

Semestri VI
Kodi Lënda Statusi L+U ECTS
308SHKI Programimi i Avancuar O 3+2 6
309SHKI Kurs Laboratorik O 3+3 7
310SHKI Tema e Diplomës O 145 7
311SHKI Web Programimi O 3+2 5
312SHKI Modelimi dhe Simulimi Kompjuterik Z 2+2 5
313SHKI Etika, Ligji dhe Teknologjia Z 2+2 5

 

Shënim: O – Lëndë obligative, Z – Lëndë zgjedhore. Për çdo semestër, studentët duhet të fitojnë 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore. Tek lënda me kodin 106SHKI, studentët duhet të zgjedhin njërën gjuhë të huaj, Gjuhën Angleze ose Gjuhën Gjermane.