INXHINIERI EKONOMIKE

Niveli Bachelor

Viti i I
Semestri I Ore/jave
Kodi Lenda 0/Z (L+U) ECTS
lOlIE Matematika I 0 3+2 7
102IE Vizatimi teknik me gjeometri deskriptive 0 2+2 5
103IE Mekanike IStatika 0 2+2 6
104IE Programim kompjuterik 0 2+2 6
105IE Shkathtesi komunikuese z 2+1 3
106IE Gjuhe angleze I z 2+0 3
1071E Gjuhe gjermane I z 2+0 3
108IE Materialet e repartit z 2+2 3
Semestri II Ore/jave
109IE Matematika II 0 2+2 6.5
l lOIE Tek. e pergjithshme e mat. 0 3+2 7.5
l l lIE Rezistenca e materialeve I 0 2+2 6.5
112IE Statistike 0 2+1 6.5
113IE Fizika inxhinierike z 2+2 3
114IE Gjuhe angleze II z 2+0 3
115IE Gjuhe gjermane II z 2+0 3
116IE Vizatim me kompjuter z 2+2 3
Viti i II
Semestri III Ore/jave
Kodi Lenda 0/Z (L+U) ECTS
201IE Detalet e makinave I 0 2+2 7
202IE Mikroekonomi 0 2+2 7
203IE Auidodinamike 0 2+2 6
204IE Menaxhimi i burimeve njerzore z 2+2 5
205IE Softver aplikativ z 2+2 5
206IE Bazat e elektroteknikes z 2+2 5
2071E Marketing z 2+2 5
Semestri IV Ore/jave
208IE Detalet e makinave II 0 2+2 6
209IE Makroekonomi 0 2+2 6
210IE Teknologji mekanike I 0 2+2 6
211IE Bazat e menaxhimit te ndermarrjeve z 2+2 4
212IE Biznes nderkombetar z 2+2 4
213IE Organizimi dhe efikasiteti i prodhimtarise z 2+1 4
214IE Mekanika e aplikuar ne makina z 2+2 4
215IE Mesim praktike 30 dite 0 4
Viti i III
Semestri V Ore/jave
Kodi Lenda 0/Z (L+U) ECTS
301IE Parimet e kontabilitetit 0 2+2 7
302IE Analize financiare 0 2+2 7
303IE Teknologji mekanike II 0 2+2 6
304IE Menaxhim operacional z 2+2 5
305IE Menaxhim 2+2 5
306IE Impiantet e prodhimit te energjise  dhe menaxhim energjetik z 2+2 5
3071E Matje dhe kontrolle z 2+2 5
Semestri VI Ore/jave
308IE Kontabilitetit kosto 0 2+2 7
309IE Auditim 0 2+2 6
310IE Impiante industrail 0 2+2 6
311IE Menaxhim i projekteve z 2+2 4
312IE Menaxhim i transportit z 2+2 4
313IE E drejta biznesore z 2+1 4
314IE Praktike diploma 0 7

 

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X