Pasqyrë e programit të studimit Inxhinieri Ekonomike, BSc

 

Emri i institucionit Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë
Fakulteti / Departamenti Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike
Emri i programit të studimit Inxhinieri Ekonomike
Niveli i kualifikimit sipas KKK Niveli VI
Emri i diplomës ose gradës akademike Bachelor i Inxhinierisë Ekonomike
ECTS 180
Kohëzgjatja minimale e programit 3 vjet
Numri i studentëve në vit 120

 

 VITI I

Semestri I Orë/javë

 

Mësimdhënësi

Kodi Lënda St L+U ECTS
101IE Matematikë I O 3+2 6 Prof. Asoc. Dr. Faton Merovci
102IE Grafika Inxhinierike O 2+2 5 Prof. Dr. Hakif Zeqiri
103IE Mekanikë Teknike O 2+2 5 Prof. Dr. Ahmet Latifi
104IE Bazat e Inxhinierisë Kompjuterike O 2+2 5 Prof. Ass. Dr. Fisnik Osmani
105IE

Gjuhë angleze

Gjuhë gjermane

O 2+0 5 Prof. Ass. Dr. Edita Bekteshi Prof. Ass. Dr. Sadete Pllana
106IE Materialet e repartit Z 2+1 4 Prof. Dr. Hakif Zeqiri
107IE Kimi Z 2+1 4 Prof. Dr. Blerim Baruti

 

 

Udhëzim: Për secilin semestër studentët duhet të fitojnë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore.

 

Semestri II Orë/jav ë

 

Mësimdhënësi

Kodi Lënda St L+U           ECTS
108IE Matematikë II O 2+2 6 Prof. Asc. Dr. Faton Merovci
109IE Tek. e Përgjithshme e Material. O 3+2 7 Prof. Dr. Hakif Zeqiri
110IE Fizikë inxhinierike O 2+2 7 Prof. Ass. Dr. Labinot Kastrati
111IE Shkathtësi Komunikuese O 2+1 6 Prof. Ass. Dr. Violetë Bardhi
112IE Vizatim me Kompjuter dhe 3D Printimi Z 2+2 4 Dr sc Fitim Zeqiri
113IE Polimeret Z 2+2 4 Prof. Dr Avdi Salihu

Udhëzim: Për secilin semestër studentët duhet të fitojnë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore.

 

 

 

VITI II

Semestri III Orë/javë

 

Mësimdhënësi

Kodi Lënda St L+U ECTS
201IE Detalet e makineve I O 2+2 6 Prof. Dr. Hakif Zeqiri
202IE Mikroekonomi O 2+2 6 Prof. Ass. Dr. Lumnije Thaqi
203IE Fluidodinamikë O 2+2 6 Prof. Ass. Dr. Fisnik Osmani
204IE Statistikë O 2+1+1 6 Prof. Asc. Dr. Faton Merovci
205IE Softuerët Aplikativë Z 2+2 3 MSc. Shpetim Salihu, PhDc
206IE Bazat e Elektroteknikës Z 2+2 3 Prof. Ass. Dr. Muzafer Shala
207IE Marketing Z 2+2 3 Prof. Ass. Dr. Faruk Ahmeti

 

Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore.

 

Semestri IV Orë/javë Mësimdhënësi
Kodi Lënda St L+U ECTS
208IE Detalet e makineve II O 2+2 6 Prof. Dr. Hakif Zeqiri
209IE Makroekonomi O 2+2 5 Prof. Ass. Dr. Lumnije Thaqi
210IE Teknologji Prodhuese I O 2+2 5 Dr sc Fitim Zeqiri
211IE Baz. e Menaxh. të ndërmarrjeve. Z 2+2 4 Prof. Dr. Isa Tahiri
212IE Biznis Ndërkombëtarë Z 2+2 4 Prof. Ass. Dr. Lumnije Thaqi
213IE Ndërmarrësia dhe Bizneset e Vogla Z 2+2 4 Prof. Ass. Dr. Faruk Ahmeti
214IE Punë Praktike O 110h 6 Dr. sc Fitim Zeqiri

Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore.

VITI III

Semestri V Orë/javë

 

Mësimdhënësi

Kodi Lënda St L+U ECTS
301IE Parimet e Kontabilitetit O 2+2 7 Prof. Ass. Dr. Besnik Hajdari
302IE Analizë Financiare O 2+2 7 Prof. Dr. Florin Peci
303IE Teknologji Prodhuese II O 2+2 6 Dr sc Fitim Zeqiri
304IE Financat dhe Investimet Z 2+2 5 Prof. Ass. Dr. Besnik Hajdari
305IE Menaxhmi Bankar Z 2+2 5 Prof. Ass. Dr. Faruk Ahmeti
306IE Menaxhimi i Sistem. të Energjisë Z 2+2 5 Prof. Ass. Dr. Fisnik Osmani
307IE Teknikat Matëse Z 2+1+1 5 Prof. Dr. Hakif Zeqiri

 

Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore.

 

Semestri VI Orë/jav ë

 

Mësimdhënësi

Kodi Lënda St L+U          ECTS
308IE Auditim O 2+2 6 Prof. Ass. Dr. Besnik Hajdari
309IE Kontabilitet Kosto O 2+2 7 Prof. Dr. Florin Peci
310IE CAE dhe Prodhimi SMART O 2+2 6 Prof. Ass. Dr. Fisnik Osmani
311IE Teknologjitë e Rreja Prodhuese Z 2+2 4 MSc. Shpetim Salihu, PhDc
312IE Menaxhimi i Projekteve Z 2+2 4 Prof. Ass. Dr. Faruk Ahmeti
313IE Menaxhimi i Transpotit Z 2+2 4 Prof. Dr. Lumnije Thaqi
314IE E drejta në Biznes Z 2+1 4 Prof. Asoc. Dr. Remzije Istrefi
315EI Punim Diplome O 175 7

Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore.