3B.1.MAKINERI PRODHUESE

   Niveli Bachelor                                                                                                               

Viti i I

Semestri I Ore/jave
Kodi Lenda 0/Z (L+U) ECTS
lOlM Matematika i 0 3+2 7
102M Vizatimi teknik me gjeometri deskriptive 0 2+2 5
103M Mekanike I statika 0 2+2 6
104M Programim kompjuterik 0 2+2 6
105M Shkathtesi komunikuese z 2+1 3
106M Gjuhe e huaj profesionale I z 2+0 3
107M Materialet e repartit z 2+2 3
Semestri II Ore/jave
108M Matematika II 0 2+2 6.5
109M Materialet e makinerise 0 3+2 7.5
llOM Rezistenca e materialeve I 0 2+2 6.5
l l lM Fizika inxhinierike 0 2+1 6.5
112M Gjuhe e huaj profesionale II z 2+0 3
113M Vizatim me kompjuter z 2+2 3
114M Kimi me masa plastika z 2+0 3

Viti i II

Semestri III Ore/jave
Kodi Lenda 0/Z (L+U) ECTS
201M Detalet e makinave I 0 2+2 7
202M Mekanika e fluideve 0 2+2 7
203M Kinematike 0 2+2 6
204M Statike z 2+2 5
205M Softueret aplikativ z 2+2 5
206M Teknologjia mekanike I z 2+1+1 5
207M Projektimi i fabrikave z 2+2 5
Semestri IV Ore/jave
208M Detalet e makinave II 0 2+2 7
209M Termodinamike 0 2+2 7
210M Saldim 0 2+2 6
211M Teknologjia mekanike II z 2+1+1 5
212M Perpunim termik z 2+2 5
213M Dinamika z 2+1 5
214M Elektroteknike z 2+1 5

Viti i III

Semestri V Ore/jave
Kodi Lenda 0/Z (L+U) ECTS
301M Perpunim me prerje I 0 2+2 7
302M Matja dhe kontrolli 0 2+2 7
303M Perpunim me deformim 0 2+2 6
304M Mirembajtja industrale z 2+1 5
305M Mbrojtja ne pune dhe ambient z 2+1 5
306M Mjetet transportuese z 2+2 5
307M Organizimi dhe efikasiteti i prodhimtarise z 2+2 5
Semestri VI Ore/jave
308M Perpunim me prerje II 0 2+2 5
309M MMP me DN dhe programi 0 2+2 5
310M Pajisjet ndihmese 0 2+2 5
311M Metod. jokonvencionale  te perpunimit z 2+2 4
312M Bazat e automatizimit z 2+2 4
313M Sistemet hidraulike dhe pneumatike z 2+1 4
314M Punim diplome 2+2 7

Vërejtje: studenti është i obliguar për çdo semestër të akumulojë 30 kredi

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X