Emri i institucionit Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë
Fakulteti / Departamenti Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike
Emri i programit të studimit Makineri Prodhuese
Niveli i kualifikimit sipas KKK Niveli VI
Emri i diplomës ose gradës akademike Bachelor i Makineri Prodhuese
ECTS 180
Kohëzgjatja minimale e programit 3 vjet
Numri i studentëve në vit 60

PASQYRA E PROGRAMIT BSc. NË MAKINERI PRODHUESE

 

VITI I PARË

 

Kodi

Semestri I Orë/javë

 

Mësimdhënësi

Lënda St L+U ECTS
101MP Matematikë   I O 3+2 6 Prof. Asc. Dr. Faton Merovci
102MP Grafika Inxhinierike O 2+2 5 Prof. Dr. Avdi Salihu
103MP Programim Kompjuterik O 2+2 5 Dr. Sc.Fitim Zeqiri
104MP Shkathtësi Komunikuese O 2+1 5 Prof. Ass. Dr. Violetë Bardhi
105MP

Gjuhë Angleze

Gjuhë Gjermane

O 2+0 5 Prof. Ass. Dr. Edita Bekteshi Prof. Ass. Dr. Sadete Pllana
106MP Materialet e repartit Z 2+1 4 Prof. Dr. Hakif Zeqiri
107MP Kimi Z 2+1 4 Prof. Dr. Blerim Baruti

 

Udhëzim: Studentët, për semestër duhet të fitojnë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore. kodi 105M, në këtë rast, studenti e zgjedh: Gjuhën Angleze ose Gjuhën Gjermane.

 

 

 

Kodi

Semestri II Orë/javë

 

Mësimdhënësi

Lënda St L+U ECTS
108MP Matematikë II O 3+2 6 Prof. Asc. Dr. Faton Merovci
109MP Materialet e Makinerisë O 3+2 6 Prof. Dr. Hakif Zeqiri
110MP Mekanika I (Statikë) O 2+2 5 Prof. Dr. Ahmet Latifi
111MP Fizikë Inxhinierike O 2+2 5 Prof. Ass. Dr. Labinot Kastrati
112MP Vizatim me Kompjuter dhe 3D Printimi Z 2+2 4 Dr. Sc. Fitim Zeqiri
113MP Standardizimi dhe Legjislatura Industriale Z 2+2 4 Prof. Dr. Avdi Salihu
114MP Polimeret Z 2+1 4 Dr. Sc. Fitim Zeqiri

Udhëzim: Studentët, për semestër duhet të fitojnë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore.

 

 

VITI I DYTË

 

Kodi

Semestri III Orë/javë

 

Mësimdhënësi

Lënda St L+U ECTS
201MP Detalet e Makineve I O 3+2 7 Prof. Dr. Hakif Zeqiri
202MP Rezistenca e Materialeve O 2+2 7 Prof. Dr. Ahmet Latifi
203MP Mekanika e Fluideve O 2+2 6 Prof. Ass. Dr. Fisnik Osmani
204MP Softuerët Aplikativë Z 2+2 5 Dr. sc Fitim Zeqiri
205MP Teknologji Prodhuese I Z 2+2 5 Prof. Dr. Avdi Salihu
206MP Bazat e Prodhimit të Energjisë Z 2+2 5 Prof. Ass. Dr. Fisnik Osmani

Udhëzim: Studentët, për semestër duhet të fitojnë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore.

 

 

Kodi

Semestri IV Orë/javë

 

Mësimdhënësi

Lënda St L+U ECTS
207MP Detalet e Mmakineve II O 3+2 7 Prof. Dr. Hakif Zeqiri
208MP Termodinamikë O 2+2 6 Prof. Ass. Dr. Fisnik Osmani
209MP Mekanika II O 3+3 5 Prof. Dr. Ahmet Latifi
210MP Punë praktike O 2+2 4 Dr. sc Fitim Zeqiri
211MP Teknologji Prodhuese II Z 2+2 4 Prof. Dr. Avdi Salihu
212MP Përpunim Termik Z 2+2 4 Prof. Dr. Avdi Salihu
213MP Elektroteknikë Z 2+1 4 Prof. Ass. Dr. Muzafer Shala
214MP Mbrojtja në Punë & Ambientit Z 2+1 4 Prof. Dr. Ahmet Latifi

 

Udhëzim: Studentët, për semestër duhet të fitojnë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore.

VITI I TRETË

 

 

Kodi

Semestri V Orë/javë

 

Mësimdhënësi

Lënda St L+U ECTS
301MP Përpunim me Prerje I O 3+2 7 Prof. Dr. Avdi Salihu
302MP Teknikat Matëse O 2+2 6.5 Prof. Dr. Hakif Zeqiri
303MP Përpunim me Deformim O 2+2 6.5 Prof. Dr. Avdi Salihu
304MP Procesi i Zhvillimit të Produktit Z 2+2 5 Prof. Dr. Avdi Salihu
305MP Automatizimi i Prodhimtarisë dhe Robotika Z 2+2 5 Dr. sc. Fitim Zeqiri
306MP Menaxhimi i Sistemeve të Energjisë Z 2+2 5 Prof. Ass. Dr. Fisnik Osmani
307MP Teknologjit e Reja Prodhuese Z 2+2 5 Dr. sc. Fitim Zeqiri

 

Udhëzim: Studentët, për semestër duhet të fitojnë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore.

 

 

 

Kodi

Semestri VI Orë/javë

 

Mësimdhënësi

Lënda St L+U ECTS
308MP Përpunim me Prerje II O 3+2 7 Prof. Dr. Avdi Salihu
309MP Programimi i Makinave CNC O 2+2 5 Prof. Dr. Hakif Zeqiri
310MP Saldim O 2+2 5 Prof. Dr. Ahmet Latifi
311MP Met. Jokonvenc. Të përpunimit Z 2+2 3 Prof. Dr. Avdi Salihu
312MP Projektimi i Sistemeve Prodhuese Z 2+2 3 Prof. Ass Dr. Fisnik Osmani
313MP Prodhimi i Integruar me Kompjuter Z 2+2 3 Dr. Sc. Fitim Zeqiri
314MP Sist. Hidraulike dhe Pneumatike Z 2+1 3 Prof. Ass. Dr. Fisnik Osmani
315MP Punim diplome O 145 7

 

Udhëzim: Studentët, për semestër duhet të fitojnë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore