Dekani i Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore

Fjala e Dekanit: Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore me katër programe studimi dhe dy specializme në të dy nivelet e studimeve e bëjnë të veçantë në raport me fakultetet tjera. Cila është e veçanta? Programet e studimeve. Programet e studimeve në vete ngërthejnë edhe elementin inxhinierik.

Marrëveshjet e bashkëpunimit me subjektet e biznesit kanë mundësuar që në kuadër të studimeve të organizohen praktika studentore për t’u ofruar studentëve kontakte me industrinë dhe institucionet përkatëse në procesin e studimit. Sugjerimet e subjekteve të bizneseve respektohen. Janë një burim idesh dhe kërkesash për profile të caktuara për nevojat e industrisë gjë që kanë rezultuar në procesin e përpilimit të planeve të studimeve.

Janë pikërisht programet e studimeve të tilla që i përgjigjen tendencave moderne aktuale dhe nevojave të ardhshme të industrisë.

Në kuadër të projekteve shkencore, Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore, qoftë si bartës apo pjesëmarrës, bashkëpunon me fakultete dhe institute të brenda dhe jashtë vendit.

Prof. Asoc. Dr. Milaim Sadiku

Rr. “Ukshin Kovaçica”, p.n.

40 000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

E-mail: milaim.sadiku@umib.net

CV

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X