Komisioni i Studimeve të Fakultetit Ekonomik

 Prof. Asoc. Dr. Bashkim Bellaqa, prodekan – kryesues
 Prof. Dr. Isa Tahiri – anëtar
 Prof. Ass. Dr. Ajtene Avdullahi – anëtare
 Prof. Asoc. Dr. Esat Durguti – anëtar
 Milaim Mehmeti – anëtar
 Veton Arifii – Student
 Azra Mehmeti – Studente