Komisioni i Studimeve të Fakultetit Ekonomik

 Prof. Asoc. Dr. Bashkim Bellaqa, prodekan – kryesues
 Prof. Asoc. Dr. Ajtene Avdullahi – anëtare
 Milaim Mehmeti PhD stu – anëtar
 Festim Murati – Student
 Veton Arifi – Student