HISTORIKU I FAKULTETIT EKONOMIK

Themelet e studimeve të Fakultetit Ekonomik u vunë me hapjen e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” në Mitrovicë më 06.03.2013. Duke u nisur nga nevoja e domosdoshme për organizimin dhe zhvillimin e arsimit të lartë sipas standardeve dhe kritereve të Universiteteve Evropiane dhe më gjerë, Fakulteti Ekonomik në Mitrovicë në kuadër të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë propozon modelin e studimeve të reformuara sipas planeve dhe programeve të mbështetura në rekomandimet e Deklaratës së Bolonjës.

Fakulteti Ekonomik në kuadër të Universiteti i Mitrovicës ‘’Isa Boletini’’ (UMIB) ka filluar punën në vitin akademik 2013-14 në dy drejtime: Banka Financa dhe Kontabilitet; Menaxhment dhe Informatike si njësi akademike e UP në Prishtinë. Ndërsa, në vitin akademik 2014-15, startoi si njësi e pavarur  akademike në kuadër të UMIB-it.

Fakulteti Ekonomik, për vitin akademik 2015-16 pranoi studentë të rregullt në dy drejtime: Banka, Financa dhe Kontabilitet si dhe në Menaxhment dhe Informatikë, për 220 vende ku 200 vende ishin për studentë nga Kosova, 10 vende për komunitetet, si dhe 10 vende për: Preshevë, Bujanoc, Mal të Zi, Shqipëri dhe Maqedoni.

Nga viti akademik 2015-16 Fakulteti Ekonomik organizoi studimet sipas plan programeve të miratuara nga Senati i Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” të mbështetura në Deklaratën e Bolonjës, me ç rast Agjensioni i Akredtimit ka akredituar të gjitha planet mësimore të Fakultetit në studimet Bachelor (për të dy departamentet: Banka, Financa dhe Kontabilitet dhe Menaxhment dhe Informatikë).

Studimet në Fakultetin Ekonomik me akreditimin e kaluar janë të organizuara në dy Departamente: Banka, Financa dhe Kontabilitet dhe Menaxhment dhe Informatikë.

Aktualisht jemi në proces të akreditimit për programin e ri Biznes dhe Menaxhment, në bachelor, me dy specializime të specifikuara si më poshtë :

  • Financa , Banka dhe Kontabilitet (BSc)
  • Menaxhment, Inovacione dhe Ndërmarrësi (BSc),të cilat profilizohen nga semestri i katërt.

Gjithashtu, jemi në proces të akreditimit edhe për programin e ri Biznes dhe Menaxhment, në master, me dy specializime të specifikuara si më poshtë :

  • Financa , Banka dhe Kontabilitet (MSc)
  • Menaxhment, Inovacione dhe Ndërmarrësi (MSc),të cilat profilizohen nga semestri i dytë.