Anëtarët nga shoqatat, bizneset/ institucionet tjera:

  • Vesa BROJA, Bashkëpronare në nd. “BROJA – MARKET”, Kryetar/e
  • Luan MEHMETI, Pronar në nd. ‘’KONTABILISTI‘’, Zëvendëskryetar/e
  • Behxhet NIMANI, Menaxher në kompaninë “TREPCA”, sh.a.
  • Nehat BERISHA, Menaxher në nd. “ART GAZI- digital printing’’
  • Arbër EMINI, Menaxher në nd. ‘’MITRO-PLAST’’
  • Ahmet Peci, Student
  • Erjon Kelmendi, Student

Anëtarët Ex-officio:

  • Asoc. Dr. Qazim TMAVA, Dekan
  • Asoc. Dr. Bashkim BELLAQA, Prodekan
  • Arif Krasniqi, Sekretar i Trupës Këshillëdhënëse të FE