PROGRAMI I STUDIMIT: ARSIMI FILLOR – RIAKREDITIM 2017-2021

 

3.13. Pasqyrë e programit

 

Viti i Parë –   Programi Fillor
Semestri I
Kursi Stat. Emri i kursit L U ECT S Mësimdhënësit
Edu 101 O Gjuhë shqipe I 3 2 5
Edu 102 O Matematikë elementare I 3 1 5
Edu 103 O Gjuhë angleze I 2 1 5
Edu 104 O Filozofi e edukimit 3 1 5
Edu 105 O Shkathtësitë e                     mësimit akademik 3 1 5
Edu 106 Z Shkathtësi prezantimi 2 2 5
Edu 107 Z Komunikimi në arsim 2 2 5
30
Semestri II
Edu 108 O Gjuhë shqipe II 3 2 6
Edu 109 O Matematikë elementare II 3 1 6
Edu 110 O Hyrje në psikologji 3 1 5
Edu 111 O Teori e mësimit 3 1 5
Edu  112 O Metodologji  e  përgjithshme me praktikë I (2 javë) 2 1 4
Edu 113 Z Tendencat  bashkëkohore  në arsim 2 1 4
Edu 114 Z Historia e arsimit kombëtar 2 1 4
30
*Studenti zgjedh një kurs zgjedhor nga lista e kurseve zgjedhore (Z).
Viti i dytë –  Programi Fillor
Semestri     III
Kursi Stat usi Emri i kursit L U EC TS Mësimdhënësit
Edu 115 O Gjuhë shqipe III 3 2 6
Edu 116 O TIK në arsimin fillor 3 2 6
Edu 117 O Edukimi  gjithpërfshires
me metodologji
3 1 5
Edu 118 O Gjuhë angleze II 3 1 5
Edu 119 Z Edukimi shendetesor 2 1 4
Edu 120 Z Edukatë qytetare 2 1 4
Edu 121 Z Intepretim me instrumente 2 1 4
Edu 122 Z Shkathtësitë  e  komunikimit  me      femije 1 4

 

 

30
*Studenti zgjedh dy kurse zgjedhore nga lista e kurseve zgjedhore (Z).
Semestri    IV
Edu 123 O Letërsi për fëmijë 3 2 6
Edu 124 O Metodologji e mësimit të matematikës I 3 2 6
Edu 125 O Praktika    pedagogjike    II  me metodologji (4 javë) 2 2 5
Edu 126 O Metodologji e arteve figurative 2 2 5
Edu 127 Z Psikologji zhvillimore 2 1 4
Edu 128 Z Zhvillimi motor 2 1 4
Edu  129 Z Strategjitë dhe metodat e shkrim leximit 2 1 4
Edu 130 Z Shkolla dhe komuniteti 2 1 4
30
*Studenti zgjedh dy kurse zgjedhore nga lista e kurseve zgjedhore (Z).
Semestri    V
Kursi Stat. Emri i kursit L U EC TS Mësimdhënësit
Edu 131 O Shkencat  shoqërore  ne  arsimin fillor 3 2 6
Edu 132 O Histori kombëtare 2 2 5
Edu 133 O Praktika                                  pedagogjike memetodologji – III (6 javë) 1 3 5
Edu 134 O Shkencat   natyrore   ne   arsimin fillor I 3 2 6
Edu 135 O Vlerësimi në arsim 2 1 4
Edu 136 Z Psikologji e personalitetit 2 1 4
Edu 137 Z Metodologji e leximit letrar 2 1 4
Edu 138 Z Vizatim 2 1 4
30
*Studenti zgjedh njw kurs zgjedhor nga lista e kurseve zgjedhore (Z)
Semestri VI
Kursi Stat usi Emri i kursit L U EC TS Mësimdhënesit
Edu 139 O Shkencat   natyrore   ne   arsimin fillor II 3 2 6
Edu 140 O Bazat e arsimit muzikor 2 2 5
Edu 141 O Psikologji edukimi 2 2 5
Edu 142 O Metodologji e gjuhës shqipe 3 1 5
Edu 143 O Zhvillimi i kurrikulave 3 1 5

 

Edu 144 Z Vështirësitë në të nxënit 2 1 4
Edu 145 Z Etnologji dhe letërsi popullore 2 1 4
30
*Studenti zgjedh 2 (dy) kurse zgjedhor nga lista e kurseve zgjedhore (Z).
Viti i katërt –   Programi Fillor
Semestri  VII
Kursi Stat usi Emri i kursit L U EC TS Mësimdhënësit
Edu 146 O Metodologji  e mësimit të matematikës II 3 2 6
Edu 147 O Histori e letërsisë kombëtare 3 1 5
Edu 148 O Edukimit fizik me metodologji 3 2 6
Edu 149 O Edukimi mjedisor 3 1 5
Edu 150 Z Arsimimi gjatë gjithë jetës 2 1 4
Edu 151 Z Etika e mësimdhënies 2 1 4
Edu 152 Z Puna me fëmijë të talentuar 2 1 4
Edu 153 Z Menaxhimi  i klasës 2 1 4
30
*Studenti zgjedh një kurs zgjedhor nga lista e kurseve zgjedhore (Z).
Semestri VIII
Kursi Statu si Emri i kursit L U EC TS Mësimdhënësit
Edu 154 O Bazat e hulumtimit në arsim 3 2 6
Edu 155 O Praktika pedagogjike IV (8 javë) 1 4 14
Edu 156 O Provim përfundimtar / 10
30