Viti i Parë Programi Fillor 2021-2024
Semestri I
Kursi Stat. Emri i kursit L U ECT S Mësimdhënësit
Edu 101 O Gjuhë shqipe I (Fonetikë) 3 2 5 Ass. Fatbardha Hoxha, PhD (c)
Edu 102 O Matematikë elementare I 3 2 5 Prof. Ass. Dr. Ajtene Avdullahi
Edu 103 O Gjuhë angleze I 2 1 5 Prof. Ass. Dr. Edita Bekteshi
Edu 104 O Filozofi e edukimit 3 1 5 Prof. Ass. Dr. Samire Bllaca
Edu 105 O Shkathtësitë e mësimit akademik 2 2 5 Prof. Ass. Dr. Eliza avdiu
Edu 106 Z Shkathtësi e komunikimit dhe prezantimit 2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Naser Zabeli
Edu 107 Z Komunikimi në arsim 2 2 5 Ass. Albana Sadiku, PhD (c)
Edu 108 Z Edukim dhe media 2 1 5 Prof. Ass. Dr. Besim Gollopeni
30
Semestri II
Edu 109 O Gjuhë shqipe II (Morfologji) 3 2 6 Ass. Fatbardha Hoxha, PhD (c)
Edu 110 O Matematikë elementare II 3 2 5 Prof. Ass. Dr. Ajtene Avdullahi
Edu 111 O Hyrje në psikologji 3 1 5 Ass. Albulena Graiqevci, PhD
Edu 112 O Teori e mësimit 3 2 5 Prof. Ass. Dr. Eliza Avdiu
Edu 113 O Metodologji e përgjithshme me praktikë I (2 javë) 3 2 5 Prof. Ass. Dr. Eliza avdiu
Edu 114 Z Tendencat bashkëkohore në arsim 2 1 4 Prof. Ass. Dr. Samire Bllaca – Balaj
Edu 115 Z Historia e arsimit kombëtar 2 1 4 Prof. Asoc. Dr. Sabit Syla
Edu 116 Z Artet e bukura 2 1 4

Prof. Ass. Saranda Kika

– Bahtiri

Edu 117 Z Mësimi në natyrë 1 2 4 Prof. Dr. Qerim Selimi
30
*Studenti zgjedh një kurs zgjedhor nga lista e kurseve zgjedhore (Z).
Viti i dytë Programi Fillor
Semestri        III

 

 

Kursi Stat usi Emri i kursit L U EC TS Mësimdhënësit
Edu 118 O Gjuhë shqipe III (Sintaksë) me metodologji 3 2 6 Prof. Ass. Dr. Xhavit Beqiri
Edu 119 O TIK në arsimin fillor 3 2 5 Prof. Ass. Dr. Ylber Januzaj
Edu 120 Bazat e hulumtimit në arsim 3 2 5 Prof. Ass. Dr. Merita Shala
Edu 121 O Gjuhë angleze II 2 2 5 Prof. Ass. Dr. Edita Bekteshi
Edu 122 O Menaxhimi i klasës 2 1 5 Prof. Ass. Dr.Samire – Bllaca
Edu 123 Z Edukimi shëndetësor dhe mbrojtje e fëmijëve 2 1 4 Prof.Ass.Dr. Merita Shala
Edu 124 Z Edukatë qytetare 2 1 4

Prof. Ass. Dr. Besim

Gollopeni

Edu 125 Z Intepretim me instrumente 2 1 4 Ass. Valeza Hasani
Edu 126 Z Shkathtësitë e komunikimit me fëmijë 2 1 4 Prof. Ass. Dr. Besim Gollopeni
30
*Studenti zgjedh një kurs zgjedhor nga lista e kurseve zgjedhore (Z).
Semestri       IV
Edu 127 O Letërsi për fëmijë 3 2 5 Prof. Ass. Dr. Violete Bardhi
Edu 128 O Metodologji e mësimit të matematikës I 3 2 5 Prof. Asoc. Dr. Faton Merovci
Edu 129 O Praktika         pedagogjike         II       me metodologji (5 javë) 3 2 5 Prof. Ass. Dr. Eliza avdiu
Edu 130 O Metodologji e arteve figurative 2 2 5 Prof. Ass. Saranda Kika
Edu 131 O Psikologji zhvillimore 2 1 4 Prof. Ass. Dr. Merita Shala
Edu 132 Z Strategjitë dhe metodat e shkrim leximit 2 1 3 Prof. Ass. Dr. Xhavit Beqiri
Edu 133 Z Shkolla dhe komuniteti 2 1 3

Prof. Ass. Dr. Besim

Gollopeni

Edu 134 Z Mësimi në distancë 2 1 3 Prof. Ass. Dr. Eliza Avdiu
30
*Studenti zgjedh dy kurse zgjedhore nga lista e kurseve zgjedhore (Z).
Semestri       V
Kursi Stat. Emri i kursit L U EC TS Mësimdhënësit
Edu 135 O Shkenca shoqërore në arsim fillor 3 2 6 Prof. Ass. Dr. Besim Gollopeni
Edu 136 O Histori kombëtare 2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Sabit Syla
Edu 137 O Praktika pedagogjike me metodologji – III (6 javë) 3 2 5 Prof. Asoc. Dr. Naser Zabeli

 

 

Edu 138 O Shkenca natyrore në arsimin fillor I 3 2 6 Prof. Dr. Qerim Selimi
Edu 139 O Metodologji e leximit letrar 2 1 4 Prof. Ass. Dr. Violete Bardhi
Edu 140 Z Teori e letersisë në arsimin fillor 2 1 4 Prof. Ass. Dr. Violete Bardhi
Edu 141 Z Psikologji e personalitetit 2 1 4

Ass. Albulena

Graiqevci, PhD (c)

Edu 142 Z Vizatim 2 1 4 Prof. Ass. Saranda Kika
30
*Studenti zgjedh një kurs zgjedhor nga lista e kurseve zgjedhore (Z)
Semestri VI
Kursi Stat usi Emri i kursit L U EC TS Mësimdhënesit
Edu 143 O Shkenca natyrore në arsimin fillor II 3 2 6 Prof. Dr. Qerim Selimi
Edu 144 O Bazat e arsimit muzikor 2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Besa Luzha
Edu 145 O Psikologji edukimi 2 2 5 Ass. Albulena Graiqevci, PhD
Edu 146 O Metodologji e gjuhës shqipe 3 2 5 Prof. Ass. Dr. Xhavit Beqiri
Edu 147 O Zhvillimi dhe zbatimi i kurrikulave 2 2 5 Prof. Ass. Dr. Samire Bllaca – Balaj
Edu 148 Z Etika dhe siguria në arsimin fillor 2 1 4 Prof. Ass. Dr. Samire Bllaca – Balaj
Edu 149 Z Vështirësitë në të nxënë 2 1 4 Ass. Albulenë Grajcevci
Edu 150 Z Etnologji dhe letërsi popullore 2 1 4 Prof. Ass. Dr. Violete Bardhi
30
*Studenti zgjedh një kurs zgjedhor nga lista e kurseve zgjedhore (Z).
Viti i katërt Programi Fillor
Semestri VII
Kursi Stat usi Emri i kursit L U EC TS Mësimdhënësit
Edu 151 O Metodologji e mësimit të matematikës II 3 2 5 Prof. Asoc. Dr. Faton Merovci
Edu 152 O Histori e letërsisë kombëtare 3 1 5 Prof. Ass. Dr. Violete Bardhi
Edu 153 O Edukimit fizik me metodologji 3 2 5 Prof. Ass. Dr. Merita Shala
Edu 154 O Edukimi mjedisor 3 1 4 Prof. Dr. Qerim Selimi
Edu 155 O Vlerësimi në arsim 3 1 5 Prof. Ass. Dr. Samire Bllaca
Edu 156 Z Arsimimi gjatë gjithë jetës 2 1 3 Ass. Albana Sadiku, PhD (c)
Edu 157 Z Etika e mësimdhënies 2 1 3 Prof. Ass. Dr. Samire Bllaca – Balaj

 

 

30
*Studenti zgjedh dy kurse zgjedhore nga lista e kurseve zgjedhore (Z).
Semestri VIII
Kursi Statu si Emri i kursit L U EC TS Mësimdhënësit
Edu 159 O Edukim gjithëpërfshirës me metodologji 2 2 5 Prof. Ass. Dr. Eliza Avdiu
Edu 160 O Praktika pedagogjike IV (8 javë) 2 3 10 Prof. Asoc. Dr. Naser Zabeli
Edu 161 O Puna me fëmijë të talentuar 2 2 5 Ass. Albulena Graiqevci, PhD
Edu 162 O Provim final / 10 Komisioni
30