Nr.VendimiDataNr. protokollitShpalos
1.Vendimi për miratim të Komisionit rreth pyetësorëve të plotësuar nga studentët rreth personelit akademik27.02.2017235/005PDF
2.Vendim për mbështetje financiare të Konferencës "Familja dhe Edukimi"16.03.2017367/005PDF
3.Vendim për aprovimin e buxhetit për vitin 201808.11.20171627/005PDF
4.Vendim lidhur me kompensim të stafit akademik06.11.20171605/005PDF
5.Vendim për emërim të Komisionit për lirim nga pagesa e semestrit08.11.20171634/005PDF
6.Vendim për shpallje të njoftimit për lirim nga pagesa e semestrit08.11.20171630/005PDF
7.Vendim mbi themelimin e komisioneve zgjedhore në fakultete05.04.2017483/005PDF
8.Vendim mbi ranglistën e organizatave studentore në fletëvotim dhe certifikimin e tyre12.04.2017529/005PDF
9.Vendim për realizim të investimeve kapitale sipas projektit 1404411.05.2017732/005PDF
10.Vendim mbi mbulimin e shpenzimeve për akreditim të programeve të UMIB-it11.05.2017737/005PDF
11.Vendim mbi pushimin kolektiv të stafit të UMIB-it25.07.20171107PDF
12.Vendim mbi pezullimin e kompetencave të Prof. ass. Rifat Morina04.10.20171354/005PDF