FAKULTETI EKONOMIK PROGRAMI: BIZNES DHE MENAXHMENT

SPECIALIZIMI: BANKA, FINANCA DHE KONTABILITET                                                             DHE SPECIALIZIMI MENXHMENT DHE NDËRMARRËSI

Niveli: Bachelor (BSc)

 

              i.               Kurrikula e lendeve për programin Biznes dhe Menaxhment: Niveli Bachelor, specializimi – Banka, Financa dhe Kontabilitet dhe specializimi – Menaxhment dhe Ndërmarrësi

 

Table 1. Informatat për programin e studimit, BM – viti I; semestri I dhe II, specializimi BFK dhe MN

Viti I
Semestri I Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
O Mikroekonomi 3 2 8
O Parimet e menaxhmentit 2 1 6
O Matematika financiare 3 2 6
O Informatikë biznesore 2 1 6
Z Shkrim akademik 2 1 4
Z Etika në biznes 2 0 4
Z Sociologji 2 0 4
    Total (30 ECTS x 25 orë = 750)     30
Semestri II
1 O Makroekonomia 3 2 8
2 O Parimet e kontabilitetit 3 2 8
3 O Statistika biznesore 3 2 6
4 O Gjuhë e  huaj I (Angl I.) 1 1 4
5 Z Ekonomia e Kosovës dhe BE-së 2 1 4
6 Z Menaxhimi i informacionit dhe teknologjisë

1

 

2

 

4
7 Z Hyrje në biznes 2 0 4
Total (30 ECTS x25 orë = 750)     30

Shkurtesat: O – Obligative; Z – Zgjedhore; L – Ligjerata; U–Ushtrime; ECTS – kredit

Udhëzim: Tek lëndët zgjedhore për vitin e parë, semestri i I-arë, dhe semesti i II-të, studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

 Table 2. Informatat për programin e studimit, BM-Viti II;semestri III, specializimi BFK

Viti II
Semestri III Orë/javë
Nr O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Financa 3 1 7
2 O Parimet e marketingut 2 1 6
3 O Kontabiliteti financiar 2 2 7
4 O E drejta  biznesore 2 1 6
5 Z Financat Ndërkombëtare 2 1 4
6 Z Biznesi elektronik 2 2 4
7 Z Anglishtja biznesore 2 1 4
    Total (30 ECTS x25orë = 750)     30

Shkurtesat: O – Obligative; Z – Zgjedhore; L – Ligjerata; U–Ushtrime; ECTS – kredit

Udhëzim: Tek lëndët zgjedhore për vitin e dytë, semestri i III-të, studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

Table 3. Informatat për programin e studimit, BM-Viti II; semestri III, specializimi MN.

Viti II
Semestri III Orë/javë
Nr O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Menaxhimi i NVM-ve 2 1 7
2 O Parimet e marketingut 2 1 6
3 O Financa 3 1 7
4 O E drejta  biznesore 2 1 6
5 Z Biznesi elektronik 2 2 4
6 Z Anglishtja biznesore 2 1 4
7 Z Financat Ndërkombëtare 2 1 4
    Total (30 ECTS x25orë = 750)     30

Shkurtesat: O – Obligative; Z – Zgjedhore; L – Ligjerata; U–Ushtrime; ECTS – kredit

Udhëzim: Tek lëndët zgjedhore për vitin e dytë, semestri i III-të, studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

 

 Table 4. Informatat për programin e studimit, BM-Viti II, specializimi MN- Semestri i IV

Viti II
Semestri IV Orë/javë
Nr O/Z Lëndët L U ECTS
1 O  Ndërmarrësi 3 1 8
O Menaxhimi I Resurseve Humane 2 1 6
2 O Menaxhimi i operacioneve 2 1 6
3 O Kontabiliteti Menaxherial 2 1 6
5 Z Qeverisja Korporative 2 1 4
6 Z Menaxhimi ndërkulturor 2 1 4
7 Z Komunikimi në biznes 2 1 4
8 Z Dizajnimi dhe implementimi i data bazave 2 1 4
  Total (30 ECTS x25orë = 750)     30

Shkurtesat: O – Obligative; Z – Zgjedhore; L – Ligjerata; U–Ushtrime; ECTS – kredit

Udhëzim: Tek lëndët zgjedhore për vitin e dytë, semestri i IV-të, studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

Table 5. Informatat për programin e studimit, BM-Viti II, specializimi BFK- Semestri i IV

Viti II
Semestri IV Orë/javë
N O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Kontabiliteti menaxherial 2 1 6
2 O Financat e korporatave 2 2 7
3 O Bankat dhe afarizmi bankar 3 1 7
4 O Financat publike 2 1 6
5 Z Financat personale 2 1 4
6 Z Mjedisi biznesor 2 1 4
7 Z Mendesia ndërmarrëse 2 1 4
8 Z Dizajnimi dhe implementimi i data bazave 2 1 4
9 Z Menaxhimi ndërkulturor 2 1 4
 

Total (30 ECTS x25orë = 750)

 

   

30

 

Shkurtesat: O – Obligative; Z – Zgjedhore; L – Ligjerata; U–Ushtrime; ECTS – kredit

Udhëzim: Tek lëndët zgjedhore për vitin e dytë, semestri IV, studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

Table 6. Informatat për programin e studimit, BM-Viti III,  specializimi BFK- Semestri i V

Viti III
Semestri V Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
O Menaxhmenti financiar 2 1 6
O Tregjet dhe Institucionet financiare 2 2 7
O Menaxhmenti bankar  2 1 7
O Kontabiliteti tatimor 2 1 6
Z Menaxhimi i resurseve humane 2 1 4
Z Financat personale 2 1 4
Z  Kontabiliteti buxhetor 2 1 4
Z Menaxhimi i portfolios se investimeve 2 1 4
    Total (30 ECTS x25orë = 750)     30

Shkurtesat: O – Obligative; Z – Zgjedhore; L – Ligjerata; U–Ushtrime; ECTS – kredit

Udhëzim: Tek lëndët zgjedhore për vitin e tretë, semestri i V-të, studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

Table 7. Informatat për programin e studimit, BM-Viti III,  specializimi MN- Semestri i V

Viti III
Semestri V Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS

O

 

Menaxhimi i projekteve investive

2

 

1

 

7

 

O

 

Menaxhimi i inovacioneve dhe kreativitetit

2

 

1

 

7

 

O Menaxhmenti financiar 2 1 6
O Sjellje Organizative 2 1 6
Z Biznesi ndërkombëtar 2 1 4
Z Menaxhimi i dijes 2 1 4
Z Menaxhmenti bankar 2 1 4
Z Financat personale 2 1 4
    Total(30 ECTS x25orë = 750)     30

Shkurtesat: O – Obligative; Z – Zgjedhore; L – Ligjerata; U–Ushtrime; ECTS – kredit

Udhëzim: Tek lëndët zgjedhore për vitin e tretë, semestri i V-të, studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

 

 

 

Table 8. Informatat për programin e studimit, BM-Viti III, specializimi BFK- Semestri i VI

Viti III
Semestri VI Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
O Parimet e auditimit 2 1 7
O Analiza e pasqyrave financiare 2 1 7
O Menaxhimi i riskut dhe sigurimeve 2 1 6
Z Analiza e të dhënave për hulumtime në biznes 2 1 4
Z Kontabiliteti aplikativ në biznes 2 1 4
Z Kontabiliteti I institucioneve financiare 2 1 4
Z Vendimmarrja Menaxheriale 2 1 4
O Punim diplome 6
Total (30 ECTS x25orë = 750)     30

Shkurtesat: O – Obligative; Z – Zgjedhore; L – Ligjerata; U–Ushtrime; ECTS – kredit

Udhëzim: Tek lëndët zgjedhore për vitin e tretë, semestri i VI-të, studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.

 

Table 9. Informatat për programin e studimit, BM-Viti III, specializimi MN- Semestri i VI

Viti III
Semestri VI Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
O Menaxhmenti strategjik 2 1 7
O Ndërmarrësia sociale 2 1 6
O Vendimmarrja menaxheriale 2 1 7
Z Rritja dhe Nderkombetarizimi i NVM-ve 2 1 4
Z Lidershipi 2 1 4
Z Menaxhimi i riskut dhe sigurimeve 2 1 4

Z

 

Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit dhe logjistika

2

 

1

 

4

 

O Punim diplome 6
Total(30 ECTS x25orë = 750)     30

Shkurtesat: O – Obligative; Z – Zgjedhore; L – Ligjerata; U–Ushtrime; ECTS – kredit

Udhëzim: Tek lëndët zgjedhore për vitin e tretë, semestri i VI-të, studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore.