DEPARTAMENTI BANKA, FINANCA DHE KONTABILITET

 

VITI I PARË

Semestri I Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
05B01S01001 Mikroekonomia I O 3 + 2 8
05B01S01002 Matematika për ekonomistë O 3 + 2 8
05B01S01003 Informatika O 2 + 1 5
05B01S01004 Gjuhë e huaj I O 1 + 1 4
05B01S01005 E drejta biznesore O 2 + 1 5
  Gjithsejt   11+7 30
Semestri II Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
05B01S02006 Makroekonomia I O 3 + 2 8
05B01S02007 Kontabiliteti I O 3 + 2 8
05B01S02008 Statistika O 3 + 2 8
05B01S02009 Ekonomia e Kosovës dhe BE Z 2 + 1 6
05B01S02010 Matematika financiare Z 2 + 2 6
05B01S02011 Hyrje në biznes Z 2 + 0 6
  Gjithsejt   15+9 42

            Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’I fitojë jo më pak se 30 ECTS

 

VITI I DYTË

Semestri III Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
05B01S03012 Financat O 2 + 1 6
05B01S03013 Kontabiliteti i menaxhmentit O 2 + 1 6
05B01S03014 Financa ndërkombëtare O 2 + 1 6
05B01S03015 Marketingu Z 2 + 1 6
05B01S03016 Menaxhmenti Z 2 + 1 6
05B01S03017 Biznesi elektronik Z 2 + 1 6
05B01S03018 Makroekonomia II Z 2 + 1 6
  Gjithsej   14+7 42
Semestri IV Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
05B01S04019 Financat e korporatave O 2 + 1 6
05B01S04020 Kontabiliteti financiar O 2 + 1 6
05B01S04021 Biznesi ndërkombëtar O 2 + 1 6
05B01S04022 Menaxhimi i BVM Z 2 + 1 6
05B01S04023 Teoria dhe politikat monetare Z 2 + 1 6
05B01S04024 Ndërmarrësia Z 2 + 1 6
05B01S04025 Gjuha e huaj II Z 1 + 2 6
  Gjithsejt   13 + 8 42

Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’I fitojë jo më pak se 30 ECTS

 

VITI I TRETË

Semestri V Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
05B01S05026 Tregjet dhe institucionet financiare O 2 + 1 6
05B01S05027 Bankat dhe afarizmi bankar O 2 + 1 6
05B01S05028 Analiza e pasqyrave financiare O 2 + 1 6
05B01S05029 Menaxhmenti financiar Z 2 + 1 6
05B01S05030 Kontabiliteti publik Z 2 + 1 6
05B01S05031 Analiza statistikore financiare Z 2 + 1 6
05B01S05032 Mjedisi në biznes Z 2 + 1 6
  Gjithsejt   14 + 7 42
Semestri VI Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
05B01S06033 Auditimi O 2 + 1 6
05B01S06034 Menaxhimi i riskut dhe sigurimet O 2 + 1 6
05B01S06035 Financa publike O 2 + 1 4
05B01S06036 Taksat dhe korporatat Z 2 + 1 4
05B01S06037 Menaxhmenti bankar Z 2 + 0 4
05B01S06038 Etika ne kontabilitet dhe auditim Z 2 + 0 4
05B01S06039 Kont. i institucioneve financiare Z 2 + 1 4
05B01S06040 Lëndë opcionale Z 4
05B01S06041 Punim diplome 6
  Gjithsejt   14 + 5 50

Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’I fitojë jo më pak se 30 ECTS