DEPARTAMENTI MENAXHMENT DHE INFORMATIKË

Bachelor

 

VITI I PARË

Semestri IOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
05B02S01001Mikroekonomia IO3 + 28
05B02S01002Matematika për ekonomistëO3 + 28
05B02S01003InformatikaO2 + 15
05B02S01004Gjuhë e huaj IO1 + 14
05B02S01005E drejta biznesoreO2 + 15
 Gjithsejt 11 + 730
Semestri IIOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
05B02S02006Makroekonomia IO3 + 28
05B02S02007Kontabiliteti IO3 + 28
05B02S02008StatistikaO3 + 28
05B02S02009Ekonomia e Kosovës dhe BEZ2 + 16
05B02S02010Matematika financiareZ2 + 26
05B02S02011Hyrje në biznesZ2 + 06
 Gjithsejt 15 + 942

Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ECTS

 

VITI I DYTË

Semestri IIIOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
05B02S03012MenaxhmentiO2 + 16
05B02S03013MarketinguO2 + 16
05B02S03014Menaxh. i resurseve njerëzoreO2 + 16
05B02S03015FinancatZ2 + 16
05B02S03016Mikroekonomia IIZ2 + 16
05B02S03017Biznesi elektronikZ2 + 16
05B02S03018Kontabiliteti i menaxhmentitZ2 + 16
 Gjithsejt 14 + 742
Semestri IVOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
05B02S04019Menaxhimi i BVMO2 + 16
05B02S04020Informatika e biznesitO2 + 26
05B02S04021Sjellje organizativeO2 + 16
05B02S04022Menaxh. i biznesit ndërkombëtarZ2 + 16
05B02S04023NdërmarrësiaZ2 + 16
05B02S04024E drejta biznesore ndërkombëtareZ2 + 16
05B02S04025Gjuha angleze IIZ1 + 26
 Gjithsejt 13 + 942

Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’I fitojë jo më pak se 30 ECTS

 

VITI I TRETË

Semestri VOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
05B02S05026Vendosja ne biznesO2 + 16
05B02S05027Menaxhmenti financiarO2 + 16
05B02S05028Menaxhimi i projekteveO2 + 16
05B02S05029Menaxhimi i inovacioneveZ2 + 16
05B02S05030Menaxhimi i dijesZ2 + 16
05B02S05031Menaxhimi i investimeveZ2 + 16
05B02S05032Komunikim biznesiZ2 + 16
 Gjithsejt 14 + 742
Semestri VIOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
05B02S06033Menaxhmenti strategjikO2 + 16
05B02S06034Teknologjia informatike dhe planifikimi i projekteveO2 + 24
05B02S06035Menaxhmenti i operacioneveO2 + 14
05B02S06036Analiza e të dhënave për hulumtime në biznesZ2 + 14
05B02S06037Etika ne biznesZ2 + 04
05B02S06038Menaxhimi i riskutZ2 + 14
05B02S06039Menaxhmenti bankarZ2 + 14
05B02S06040Lëndë opcionaleZ4
05B02S06041Punim diplomeO6
 Gjithsejt 14 + 740

Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’I fitojë jo më pak se 30 ECTS

Udhëzim i planit mësimor: Studimet bachelor në Fakultetin Ekonomik zgjasin 3 vite apo 6 semestra. Numri total i kredive të akumuluara (ECTS) është 180, apo 30 për secilin semestër.

Në vitin e parë të studimeve të gjitha kurset janë të njëjta për dy programet. Në vitin e dytë dhe të tretë kurset ndryshojnë sipas programeve, ku kurset obligative e përbëjnë bërthamën e programit përkatës të studimeve.