DEPARTAMENTI MENAXHMENT DHE INFORMATIKË

Bachelor

 

VITI I PARË

Semestri I Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
05B02S01001 Mikroekonomia I O 3 + 2 8
05B02S01002 Matematika për ekonomistë O 3 + 2 8
05B02S01003 Informatika O 2 + 1 5
05B02S01004 Gjuhë e huaj I O 1 + 1 4
05B02S01005 E drejta biznesore O 2 + 1 5
  Gjithsejt   11 + 7 30
Semestri II Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
05B02S02006 Makroekonomia I O 3 + 2 8
05B02S02007 Kontabiliteti I O 3 + 2 8
05B02S02008 Statistika O 3 + 2 8
05B02S02009 Ekonomia e Kosovës dhe BE Z 2 + 1 6
05B02S02010 Matematika financiare Z 2 + 2 6
05B02S02011 Hyrje në biznes Z 2 + 0 6
  Gjithsejt   15 + 9 42

Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ECTS

 

VITI I DYTË

Semestri III Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
05B02S03012 Menaxhmenti O 2 + 1 6
05B02S03013 Marketingu O 2 + 1 6
05B02S03014 Menaxh. i resurseve njerëzore O 2 + 1 6
05B02S03015 Financat Z 2 + 1 6
05B02S03016 Mikroekonomia II Z 2 + 1 6
05B02S03017 Biznesi elektronik Z 2 + 1 6
05B02S03018 Kontabiliteti i menaxhmentit Z 2 + 1 6
  Gjithsejt   14 + 7 42
Semestri IV Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
05B02S04019 Menaxhimi i BVM O 2 + 1 6
05B02S04020 Informatika e biznesit O 2 + 2 6
05B02S04021 Sjellje organizative O 2 + 1 6
05B02S04022 Menaxh. i biznesit ndërkombëtar Z 2 + 1 6
05B02S04023 Ndërmarrësia Z 2 + 1 6
05B02S04024 E drejta biznesore ndërkombëtare Z 2 + 1 6
05B02S04025 Gjuha angleze II Z 1 + 2 6
  Gjithsejt   13 + 9 42

Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’I fitojë jo më pak se 30 ECTS

 

VITI I TRETË

Semestri V Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
05B02S05026 Vendosja ne biznes O 2 + 1 6
05B02S05027 Menaxhmenti financiar O 2 + 1 6
05B02S05028 Menaxhimi i projekteve O 2 + 1 6
05B02S05029 Menaxhimi i inovacioneve Z 2 + 1 6
05B02S05030 Menaxhimi i dijes Z 2 + 1 6
05B02S05031 Menaxhimi i investimeve Z 2 + 1 6
05B02S05032 Komunikim biznesi Z 2 + 1 6
  Gjithsejt   14 + 7 42
Semestri VI Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
05B02S06033 Menaxhmenti strategjik O 2 + 1 6
05B02S06034 Teknologjia informatike dhe planifikimi i projekteve O 2 + 2 4
05B02S06035 Menaxhmenti i operacioneve O 2 + 1 4
05B02S06036 Analiza e të dhënave për hulumtime në biznes Z 2 + 1 4
05B02S06037 Etika ne biznes Z 2 + 0 4
05B02S06038 Menaxhimi i riskut Z 2 + 1 4
05B02S06039 Menaxhmenti bankar Z 2 + 1 4
05B02S06040 Lëndë opcionale Z 4
05B02S06041 Punim diplome O 6
  Gjithsejt   14 + 7 40

Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’I fitojë jo më pak se 30 ECTS

Udhëzim i planit mësimor: Studimet bachelor në Fakultetin Ekonomik zgjasin 3 vite apo 6 semestra. Numri total i kredive të akumuluara (ECTS) është 180, apo 30 për secilin semestër.

Në vitin e parë të studimeve të gjitha kurset janë të njëjta për dy programet. Në vitin e dytë dhe të tretë kurset ndryshojnë sipas programeve, ku kurset obligative e përbëjnë bërthamën e programit përkatës të studimeve.