VITI I PARË

 

Semestri IOrë/javë
Nr.O/ZLëndëtLUECTS

O

 

Mikroekonomi

 

3

 

2

 

8

 

OParimet e menaxhmentit215
OMatematika financiare328
OInformatikë biznesore215
OGjuhë e  huaj I (Angl I.)114
Semestri II
1OMakroekonomia328
2OParimet e kontabilitetit328
3OStatistika biznesore328
4ZEkonomia e Kosovës dhe BE-së216
5

Z

 

Menaxhimi i informacionit dhe teknologjisë

1

 

2

 

6

 

Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ETCS

 

VITI I DYTË

 

Semestri IIIOrë/javë
NrO/ZLëndëtLUECTS
1OFinanca216
2OParimet e marketingut216
3OKontabiliteti menaxherial216
4OE drejta  biznesore216
5ZFinanca Ndërkombëtare216
6

Z

 

Biznesi elektronik

 

2

 

2

 

6

 

7ZAnglishtja biznesore216
Semestri IVOrë/javë
NO/ZLëndëtLUECTS
1OKontabiliteti financiar216
2OBankat dhe afarizmi bankar216
3OFinancat e korporatave216
4OFinancat publike216
5

Z

 

Menaxhimi kulturor

 

2

 

1

 

6

 

6ZMenaxhimi i NVM-ve216
7ZNdërmarrësi216

 

Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ETCS

 

VITI I TRETË

 

Semestri VOrë/javë
Nr.O/ZLëndëtLUECTS
OMenaxhmenti financiar216
OTregjet dhe Institucionet financiare216
OMenaxhmenti bankar216

O

 

Kontabiliteti buxhetor

 

216
ZMenaxhimi i resurseve humane216
ZFinancat personale216
Z Kontabiliteti tatimor216
Semestri VIOrë/javë
Nr.O/ZLëndëtLUECTS
OParimet e auditimit216
OAnaliza e pasqyrave financiare216
OMenaxhimi i riskut dhe sigurimeve216

Z

 

Analiza e të dhënave për hulumtime në biznes

2

 

1

 

6

 

Z

 

Kontabiliteti aplikativ në biznes

 

2

 

1

 

6

 

ZPuna praktike046
OPunim diplome6

 

Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ETCS