VITI I PARË

 

Semestri I Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS

O

 

Mikroekonomi

 

3

 

2

 

8

 

O Parimet e menaxhmentit 2 1 5
O Matematika financiare 3 2 8
O Informatikë biznesore 2 1 5
O Gjuhë e  huaj I (Angl I.) 1 1 4
Semestri II
1 O Makroekonomia 3 2 8
2 O Parimet e kontabilitetit 3 2 8
3 O Statistika biznesore 3 2 8
4 Z Ekonomia e Kosovës dhe BE-së 2 1 6
5

Z

 

Menaxhimi i informacionit dhe teknologjisë

1

 

2

 

6

 

Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ETCS

 

VITI I DYTË

 

Semestri III Orë/javë
Nr O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Financa 2 1 6
2 O Parimet e marketingut 2 1 6
3 O Kontabiliteti menaxherial 2 1 6
4 O E drejta  biznesore 2 1 6
5 Z Financa Ndërkombëtare 2 1 6
6

Z

 

Biznesi elektronik

 

2

 

2

 

6

 

7 Z Anglishtja biznesore 2 1 6
Semestri IV Orë/javë
N O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Kontabiliteti financiar 2 1 6
2 O Bankat dhe afarizmi bankar 2 1 6
3 O Financat e korporatave 2 1 6
4 O Financat publike 2 1 6
5

Z

 

Menaxhimi kulturor

 

2

 

1

 

6

 

6 Z Menaxhimi i NVM-ve 2 1 6
7 Z Ndërmarrësi 2 1 6

 

Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ETCS

 

VITI I TRETË

 

Semestri V Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
O Menaxhmenti financiar 2 1 6
O Tregjet dhe Institucionet financiare 2 1 6
O Menaxhmenti bankar 2 1 6

O

 

Kontabiliteti buxhetor

 

2 1 6
Z Menaxhimi i resurseve humane 2 1 6
Z Financat personale 2 1 6
Z  Kontabiliteti tatimor 2 1 6
Semestri VI Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
O Parimet e auditimit 2 1 6
O Analiza e pasqyrave financiare 2 1 6
O Menaxhimi i riskut dhe sigurimeve 2 1 6

Z

 

Analiza e të dhënave për hulumtime në biznes

2

 

1

 

6

 

Z

 

Kontabiliteti aplikativ në biznes

 

2

 

1

 

6

 

Z Puna praktike 0 4 6
O Punim diplome 6

 

Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ETCS