VendimiNr. protokollitDataShpalos
Vendimi " Politika për qasjen e hapur në infrastrukturën kërkimore në UIBM"217631.12.2020PDF
Vendim për kompensim të viteve jubilare199004.12.2020PDF
Vendim për kompensim të shtesave199104.12.2020PDF
Vendim-organizimi online i aktiviteteve në UMIB159730.10.2020PDF
Vendim- emërimi i Komisionit për ndarjen e bursave universitare162402.11.2020PDF
Vendim për lirim nga pagesa162502.11.2020PDF
Vendim- ass. Besmir Sejdiu122028.09.2020PDF
Vendim për miratimin e raportit tremujor të shpenzimeve Janar-Mars59630.04.2020PDF
Kompensimi i shtesave për mbledhjet e mbajtura gjatë muajit Shkurt- KD62305.05.2020PDF
Kompensimi i shtesave për mbledhjet e mbajtura gjatë muajit Prill- KD62205.05.2020PDF
Vendim për anulim të vendimit për financim të Komentarit të Ligjit për Noteri35503.03.2020PDF
Vendim për aprovimin e Kodit Etik në UMIB28019.02.2020PDF
Vendim për emërimin e Komisionit për çështje Statutare të UMIB, si komision këshilldhënës43509.03.2020PDF