Stafi Administrativ

Emri dhe MbiemriPozita
MA. Sc. Artan Osmani
Sekretar i Njësisë Akademike
BSc. Blerina SadikuZyrtare për Mësim dhe Punë Administrative
Blerina Shala
Zyrtare e Shërbimeve Studentore
Ganimete Rrahmani
Zyrtare për Shërbime Studentore
Vjosa Jetullahu
Zyrtare për Arkivë, Protokoll dhe Fotokopje
MSc. Bekim Salihu
Zyrtar për Logjistikë dhe Asete
BSc. Ylberije Çollaku
Asistente në dekanat
Drilon BeqiriLaborant
Edon BunjakuLaborant
Fatmire Ibrahimi
Bibliotekare