NIVELI I STUDIMEVE BACHELOR

PROGRAMI I STUDIMEVE: “INXHINIERI DHE TEKNOLOGJI USHQIMORE”

VITI I PARË

Semestri I

Kodi i

lëndës

Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

101.ITU.I Matematika I O 7 3+2
102.ITU.I Fizika O 6 3+2
103.ITU.I Kimia e përgjithshme O 7 3+2
104.ITU.I Bazat e informatikës O 6 2+2
105.ITU.I Gjuha angleze I Z 4 2+1
106.ITU.I Gjuha gjermane  I Z 4 2+1

 

Semestri II
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

107.ITU.I Matematika II O 7 3+2
108.ITU.I Kimia inorganike O 7 3+2
109.ITU.I Kimia organike I O 6 2+2
110.ITU.I Biologjia O 6 3+2
111.ITU.I Gjuha angleze II Z 4 2+1
112.ITU.I Gjuha gjermane II Z 4 2+1

Udhëzim: Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

 

VITI I DYTË

Semestri I

Kodi i

lëndës

Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

201.ITU.I Termodinamika inxhinierike O 7 3+2
202.ITU.I Kimia fizike O 6 3+2
203.ITU.I Kimia organike II O 7 3+2
204.ITU.I Mekanika e fluideve O 6 2+2
205.ITU.I Ekologjia në industrinë ushqimore Z 4 2+2
206.ITU.I Materialet me prejardhje bimore Z 4 2+2

 

Semestri II

Kodi i

lëndës

Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

207.ITU.I Mikrobiologjia e përgjithshme O 7 3+2
208.ITU.I Biokimia e përgjithshme O 7 3+2
209.ITU.I Bartja e nxehtësisë dhe masës O 6 2+2
210.ITU.I Kimia Analitike Z 5 2+2
211.ITU.I Kimia koloidale Z 5 2+2
212.ITU.I Analizat me sensorë Z 5 2+2
213.ITU.I Materialet me prejardhje shtazore Z 5 2+2

Udhëzim:Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

 

VITI I TRETË

Semestri III

Kodi i

lëndës

Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

301.ITU.I Mikrobiologjia e ushqimit O 7 3+2
302.ITU.I Bazat e inxhinierisë së reaktorëve O 7 2+2
303.ITU.I Kontrollimi i cilësisë së ushqimit O 6 2+2
304.ITU.I Teknologjia e përpunimit të qumështit Z 5 2+2
305.ITU.I Teknologjia e përpunimit të pemëve dhe perimeve Z 5 2+2
306.ITU.I Teknologjia e fermentimit Z 5 2+2
307.ITU.I Softueri aplikativ në inxhinierinë ushqimore Z 5 2+2
308.ITU.I Teknologjia e mishit Z 5 2+2

 

Semestri VI

Kodi i

lëndës

Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

309.ITU.I Bazat e toksikologjisë O 5 3+2
310.ITU.I Shkenca e ushqimit O 5 3+2
311.ITU.I Proceset në industrinë ushqimore O 5 3+2
312.ITU.I Teknologjia e ujit dhe
përpunimi i ujërave të ndotur
Z 3 2+1
313.ITU.I Teknologjia e paketimit dhe deponimit Z 3 2+1
314.ITU.I Ekonomia në industrinë ushqimore Z 3 2+1
316.ITU.I Punim Bachelor O 12

Udhëzim:Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Shënim:Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve (gjashtë semestra) merr gradën Bachelor i Shkencës në Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore (BSc ITU).

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X