NIVELI I STUDIMEVE BACHELOR

PROGRAMI I STUDIMEVE: “INXHINIERI DHE TEKNOLOGJI USHQIMORE”

VITI I PARË

Semestri I

Kodi i

lëndës

LëndaStatusi i lëndësECTS kredi

Orë/javë

L+U

101.ITU.IMatematika IO73+2
102.ITU.IFizikaO63+2
103.ITU.IKimia e përgjithshmeO73+2
104.ITU.IBazat e informatikësO62+2
105.ITU.IGjuha angleze IZ42+1
106.ITU.IGjuha gjermane  IZ42+1

 

Semestri II
Kodi i lëndësLëndaStatusi i lëndësECTS kredi

Orë/javë

L+U

107.ITU.IMatematika IIO73+2
108.ITU.IKimia inorganikeO73+2
109.ITU.IKimia organike IO62+2
110.ITU.IBiologjiaO63+2
111.ITU.IGjuha angleze IIZ42+1
112.ITU.IGjuha gjermane IIZ42+1

Udhëzim: Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

 

VITI I DYTË

Semestri I

Kodi i

lëndës

LëndaStatusi i lëndësECTS kredi

Orë/javë

L+U

201.ITU.ITermodinamika inxhinierikeO73+2
202.ITU.IKimia fizikeO63+2
203.ITU.IKimia organike IIO73+2
204.ITU.IMekanika e fluideveO62+2
205.ITU.IEkologjia në industrinë ushqimoreZ42+2
206.ITU.IMaterialet me prejardhje bimoreZ42+2

 

Semestri II

Kodi i

lëndës

LëndaStatusi i lëndësECTS kredi

Orë/javë

L+U

207.ITU.IMikrobiologjia e përgjithshmeO73+2
208.ITU.IBiokimia e përgjithshmeO73+2
209.ITU.IBartja e nxehtësisë dhe masësO62+2
210.ITU.IKimia AnalitikeZ52+2
211.ITU.IKimia koloidaleZ52+2
212.ITU.IAnalizat me sensorëZ52+2
213.ITU.IMaterialet me prejardhje shtazoreZ52+2

Udhëzim:Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

 

VITI I TRETË

Semestri III

Kodi i

lëndës

LëndaStatusi i lëndësECTS kredi

Orë/javë

L+U

301.ITU.IMikrobiologjia e ushqimitO73+2
302.ITU.IBazat e inxhinierisë së reaktorëveO72+2
303.ITU.IKontrollimi i cilësisë së ushqimitO62+2
304.ITU.ITeknologjia e përpunimit të qumështitZ52+2
305.ITU.ITeknologjia e përpunimit të pemëve dhe perimeveZ52+2
306.ITU.ITeknologjia e fermentimitZ52+2
307.ITU.ISoftueri aplikativ në inxhinierinë ushqimoreZ52+2
308.ITU.ITeknologjia e mishitZ52+2

 

Semestri VI

Kodi i

lëndës

LëndaStatusi i lëndësECTS kredi

Orë/javë

L+U

309.ITU.IBazat e toksikologjisëO53+2
310.ITU.IShkenca e ushqimitO53+2
311.ITU.IProceset në industrinë ushqimoreO53+2
312.ITU.ITeknologjia e ujit dhe
përpunimi i ujërave të ndotur
Z32+1
313.ITU.ITeknologjia e paketimit dhe deponimitZ32+1
314.ITU.IEkonomia në industrinë ushqimoreZ32+1
316.ITU.IPunim BachelorO12

Udhëzim:Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Shënim:Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve (gjashtë semestra) merr gradën Bachelor i Shkencës në Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore (BSc ITU).