Pasqyrë e programit, Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore, Bachelor

 

Viti I
Semestri I Orë/javë
Kodi. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
101. ITU.I O Matematika I 3 2 7 Prof. Asoc. Dr. Xhevat Krasniqi
102. ITU.I O Fizika 3 2 6 Prof. Asoc. Dr. Besire Cena
103. ITU.I O Kimia e përgjithshme 3 2 7 Prof. Dr. Aziz Behrami
104. ITU.I O Bazat e informatikës 2 2 6 Prof. Asoc. Dr. Mensur Kelmendi
105. ITU.I Z Gjuha angleze I 2 1 4 Prof. Ass. Dr. Sadete Pllana
106. ITU.I Z Gjuha gjermane I 2 1 4 Prof. Ass. Dr. Sadete Pllana
Semestri II Orë/javë
Kodi. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
107. ITU.I O Matematika II 3 2 7 Prof. Asoc. Dr. Xhevat Krasniqi
108. ITU.I O Kimia inorganike 3 2 7 Prof. Dr. Aziz Behrami
109. ITU.I O Kimia organike I 2 2 6 Prof. Asoc. Dr. Fatos Rexhepi
110. ITU.I O Biologjia 3 2 6 Prof. Ass. Dr. Mirsade Osmani
111. ITU.I Z Gjuhë angleze II 2 1 4 Prof. Ass. Dr. Sadete Pllana
112. ITU.I Z Gjuhë gjermane II 2 1 4 Prof. Ass. Dr. Sadete Pllana
Viti II
Semestri III Orë/javë
Kodi. O/Z Lëndët L U

EC

TS

Mësimdhënësi
201. ITU.I O Termodinamika inxhinierike 3 2 7 Prof. Asoc. Dr. Ismet Mulliqi
202. ITU.I O Kimia fizike 3 2 7 Prof. Asoc. Dr. Mehush Aliu
203. ITU.I O Kimia organike II 3 2 6 Prof. Asoc. Dr. Fatos Rexhepi
204. ITU.I O Mekanika e fluideve 2 2 6 Prof. Asoc. Dr. Ismet Mulliqi
205. ITU.I Z

Ekologjia        në       industrinë

ushqimore

2 2 4 Prof. Asoc. Dr. Valdet Gjinovci
206. ITU.I Z

Materialet       me       prejardhje

bimore

2 2 4 Prof. Dr. Dilaver Salihu

 

 

Semestri IV Orë/javë
Kodi. O/Z Lëndët L U

EC

TS

Mësimdhënësi
207. ITU.I O Mikrobiologjia e përgjithshme 3 2 7 Prof. Ass. Dr. Mirsade Osmani
208. ITU.I O Biokimia e përgjithshme 3 2 6 Prof. Ass. Dr. Mirsade Osmani
209. ITU.I O Bartja e nxehtësisë dhe e masës 2 2 7 Prof. Asoc. Dr. Ismet Mulliqi
210. ITU.I O Kimia analitike 2 2 6 Prof. Asoc. Dr. Sadija Kadriu
211. ITU.I Z Kimia koloidale 2 2 4 Prof. Asoc. Dr. Mehush Aliu
212. ITU.I Z Analiza me sensor 2 2 4 Prof. Asoc. Dr. Sadija Kadriu
213. ITU.I Z

Materialet       me       prejardhje

shtazore

2 2 4 Prof. Dr. Alush Musaj
Viti III
Semestri V Orë/javë
Kodi. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
301. ITU.I O Mikrobiologjia e ushqimit 3 2 5 Prof. Dr. Dilaver Salihu
302. ITU.I O

Bazat     e     Inxhinierisë      së

reaktorëve

2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Milaim Sadiku
303. ITU.I O Kontrolli i cilësisë së ushqimit 2 2 5 Prof. Dr. Alush Musaj
304. ITU.I O

Teknologjia e përpunimit të

qumështit

2 3 5 Prof. Dr. Dilaver Salihu
305. ITU.I Z

Teknologjia e përpunimit të

pemëve dhe perimeve

2 2 5 Prof. Ass. Dr. Bahtir Hyseni
306. ITU.I Z Teknologjia e fermentimit 2 2 5 Prof. Dr. Dilaver Salihu
307. ITU.I Z

Softueri         aplikativ          në

inxhinierinë ushqimore

2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Mensur Kelmendi
308. ITU.I Z Teknologjia e mishit 2 2 5 Prof. Dr. Bizena Bijo
309. ITU.I Z

Teknologjia e prodhimit të mjaltit

dhe nënproduktet e bletarisë

2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Valdet Gjinovci
310. ITU.I Z

Legjislacioni në Kontrollin e

Cilësisë së Ushqimit

2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Valdet Gjinovci

 

Semestri VI Orë/javë
Kodi. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
311. ITU.I O Bazat e toksikologjisë 3 2 5 Prof. Asoc. Dr. Valdet Gjinovci
312. ITU.I O Shkenca e ushqimit I 2 2 5 Prof. Dr. Alush Musaj
313. ITU.I O

Proceset        në        industrinë

ushqimore

2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Milaim Sadiku
314. ITU.I Z Përgatitja e ujit 2 2 3 Prof. Asoc. Dr. Mehush Aliu
315. ITU.I Z

Teknologjia e paketimit dhe

deponimit

2 2 3 Prof. Asoc. Dr. Valdet Gjinovci
316. ITU.I Z

Ekonomia       në       industrinë

ushqimore

2 2 3 Prof. Asoc.Dr. Bashkim Bellaqa
317. ITU.I O Praktikë profesionale 3
318. ITU.I O Punimi bachelor 9 Mentori i zgjedhur