NIVELI I STUDIMEVE MASTER

PROGRAMI I STUDIMEVE“TEKNOLOGJI”

SPECIALIZIMI, “INXHINIERI E MBROJTJES SË MJEDISIT”

 

VITI I PARË

Senestri VII
Kodi i lëndësLëndaStatusi i lëndësECTS kredi

Orë/javë

L+U

401.IMM.IIMikrobiologjiaO62+2
402.IMM.IIAnaliza e ndotësve të ajrit dhe ujitO61+3
403.IMM.IIInxhinieria e mbrojtjes së mjedisitO62+2
404.IMM.IIProceset e riqarkullimitZ62+2
405.IMM.IITransporti i materieve të rrezikshmeZ62+2
406.IMM.IIBazat e projektimitZ62+2
407.IMM.IIBazat e inxhinierisë së bioproceseveZ62+2

 

Semestri VIII
Kodi i lëndësLëndaStatusi i lëndësECTS kredi

Orë/javë

L+U

408.IMM.IIToksikologjia e mjedisitO62+2
409.IMM.IITrajtimi i ajrit të ndoturO62+2
410.IMM.IIMonitorimi i ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësoreO62+2
411.IMM.IILigjet për mbrojtjen e mjedisitZ62+0
412.IMM.IITrajtimi i ujërave të zeza IIZ62+2
413.IMM.IIMonitorimi dhe pastrimi i gazeveZ62+2
414.IMM.IIIndikatorët ekologjik dhe toksikologjikZ62+2

 

VITI I DYTË

Semestri IX
Kodi i lëndësLëndaStatusi i lëndësECTS kredi

Orë/javë

L+U

501.IMM.IIMetodat statistikore dhe modelimi kompjuterik në shkencat e mjedisitO62+2
502.IMM.IIMetodologjia e punës kërkimore-shkencoreO62+2
503.IMM.IIKorrodimi dhe mjedisiZ62+2
504.IMM.IIMateriet organike ndotëseZ62+2
505.IMM.IITrajtimi i ujërave shkarkues prej industrisëZ62+2
506.IMM.IINdotjet industrialeZ62+2
507.IMM.IIMateriet ndotëse në produktet ushqimoreZ62+2
508.IMM.IIKromatografia (HPLC, e gazët)Z62+2
509.IMM.IIPunim seminariO10
510.IMM.IIPunim MasterO20

Udhëzim: Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Shënim: Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve merr gradën Master i Shkencës në Inxhinieri e Mbrojtjes së Mjedisit (MSc IMM).

 

 

NIVELI I STUDIMEVE MASTER

PROGRAMI I STUDIMEVE:“TEKNOLOGJI”

SPECIALIZIMI, “INXHINIERI KIMIKE”

 

VITI I PARË

 

Semestri VII
Kodi i lëndësLëndaStatusi i lëndësECTS kredi

Orë/javë

L+U

401.IK.IIFenomenet e bartjesO52+2
402.IK.IIInxhinieria elektrokimikeO53+2
403.IK.IISimulimi i proceseve dhe optimizimiZ52+2
404.IK.IIKursi i lartë inorganikZ53+2
405.IK.IIProceset e ndarjes në inxhinierinë kimikeZ52+2
406.IK.IITeknologjia e grimcave dhe pluhuraveZ52+2
407.IK.IIParimet e sintezës organikeZ54+0
408.IK.IIParimet e sintezës organikeZ52+2
409.IK.IIReologjia e produkteve industrialeZ52+2

 

 

 

Semestri VIII
Kodi i lëndësLëndaStatusi i lëndësECTS kredi

Orë/javë

L+U

410.IK.IIBazat e inxhinierisë së bioproceseveO63+2
411.IK.IIProjektimi i reaktorëve kimikëO63+2
412.IK.IIInxhinieria kimike mjedisoreZ52+1
413.IK.IIBurimet kimike të energjisë elektrikeZ42+1
414.IK.IITharja në industrinë procesoreZ52+2
415.IK.IIShkenca e materialeveZ42+1
416.IK.IIVeshjet metalikeZ42+1
417.IK.IIModelimi matematik dhe fizik i proceseve në inxhinierinë kimikeZ52+2
418.IK.IIKapituj të zgjedhur nga teknologjia kimike inorganikeZ42+1

 

VITI I DYTË

Semestri IX
Kodi i lëndësLëndaStatusi i lëndësECTS kredi

Orë/javë

L+U

501.IK.IIProjektimi i proceseve në inxhinierinë kimikeO62+3
502.IK.IIMetodologjia e punës kërkimore shkencoreO62+2
503.IK.IIInxhinieria e proceseve ushqimoreZ52+2
504.IK.IINjehësime në inxhinierinë kimikeZ51+2
505.IK.IINanomaterialet dhe nanoteknologjiaZ42+0
506.IK.IIMveshjet jo metalikeZ42+1
507.IK.IIPërpunimi matematikor i të dhënave eksperimentaleZ52+2
508.IK.IIPërftimi i plehrave artificialeZ42+1
509.IK.IIPunim seminariO5
5010.IK.IIPunim MasterO25

Udhëzim: Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Shënim: Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve merr gradën Master i Shkencës në Inxhinieri Kimike (MSc TIK).