NIVELI I STUDIMEVE MASTER

PROGRAMI I STUDIMEVE“TEKNOLOGJI”

SPECIALIZIMI, “INXHINIERI E MBROJTJES SË MJEDISIT”

Viti I
Semestri I Orë/javë
Kodi. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
401.IMM.II O Mikrobiologjia industriale 3 2 6 Prof. Dr. Alush Musaj
402.IMM.II O Analiza e ndotësve të ajrit dhe ujit 1 3 6

Prof. Asoc. Dr. Florent

Dobroshi

403.IMM.II O Inxhinieria e mbrojtjes së mjedisit 2 2 6

Prof. Asoc. Dr. Mensur

Kelmendi

404.IMM.II Z Proceset e riqarkullimit 2 2 6

Prof.    Asoc.    Dr.    Flora

Ferati

405.IMM.II Z Transporti i materialeve të rrezikshme 2 2 6

Prof. Asoc. Dr. Florent

Dobroshi

406.IMM.II Z Bazat e projektimit 2 2 6

Prof. Asoc. Dr. Florent

Dobroshi

407.IMM.II Z Bazat e inxhinierisë së bioproceseve 2 2 6

Prof. Asoc. Dr. Milaim

Sadiku

Semestri II Orë/javë
Kodi. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
408.IMM.II O Toksikologjia e mjedisit 2 2 6

Prof. Asoc. Dr. Valdet

Gjinovci

409.IMM.II O Trajtimi i ajrit të ndotur 2 2 6

Prof.    Ass.    Dr.    Faruk

Hajrizi

410.IMM.II O Monitorimi i ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësore 2 2 6

Prof. Asoc. Dr. Florent

Dobroshi

411.IMM.II Z Ligjet për mbrojtjen e mjedisit 2 0 6

Prof. Asoc. Dr. Mensur

Kelmendi

412.IMM.II Z Trajtimi i ujërave të zeza II 2 2 6

Prof. Asoc. Dr. Milaim

Sadiku

413.IMM.II Z Monitorimi dhe pastrimi i gazeve 2 2 6

Prof. Asoc. Dr. Florent

Dobroshi

414.IMM.II Z Indikatorët ekologjik dhe toksikologjik 2 2 6

Prof. Asoc. Dr. Sadija

Kadriu

Viti II
Semestri III Orë/javë
Kodi. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi

 

501.IMM.II

 

O

Metodat statistikore dhe modelimi kompjuterik në shkencat e mjedisit

 

2

 

2

 

6

Prof. Asoc. Dr. Mensur Kelmendi
502.IMM.II O Metodologjia e punës kërkimore shkencore 2 2 6

Prof. Asoc. Dr. Mehush

Aliu

503.IMM.II Z Korrodimi dhe mjedisi 2 2 6

Prof.    Ass.    Dr.    Faruk

Hajrizi

504.IMM.II Z Materiet organike ndotëse 2 2 6

Prof.   Asoc.    Dr.    Fatos

Rexhepi

505.IMM.II Z Trajtimi i ujërave shkarkuese prej industrisë 2 2 6

Prof.    Ass.    Dr.    Faruk

Hajrizi

506.IMM.II Z Ndotjet industriale 2 2 6

Prof. Asoc. Dr. Florent

Dobroshi

507.IMM.II Z Materiet ndotëse në produktet ushqimore 2 2 6

Prof.   Asoc.    Dr.    Fatos

Rexhepi

508.IMM.II Z Metodat kromatografike 2 2 6

Prof.   Asoc.    Dr.    Fatos

Rexhepi

 

509.IMM.II

 

O

Punë studimore hulumtuese lidhur me punimin e punimit

master (seminar)

 

10

510.IMM.II O Punimi i Masterit 20 Mentori i zgjedhur

 

 

 

NIVELI I STUDIMEVE MASTER

PROGRAMI I STUDIMEVE:“TEKNOLOGJI”

SPECIALIZIMI, “INXHINIERI KIMIKE”

Viti I
Semestri I Orë/javë
Kodi. O/Z Lënda L U ECTS Mësimdhënësi
401.IK.II O Fenomenet e bartjes 2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Ismet Mulliqi
402. IK.II O Inxhinieria elektrokimike 3 2 5

Prof. Asoc. Dr. Florent

Dobroshi

403. IK.II Z Simulimi i proceseve dhe optimizimi 2 2 5

Prof. Asoc. Dr. Mensur

Kelmendi

404. IK.II Z Kursi i lartë inorganik 3 2 5 Prof. Dr. Aziz Behrami
405. IK.II Z Proceset e ndarjes në inxhinierinë kimike 2 2 5 Prof. Ass. Dr. Faruk Hajrizi
406. IK.II Z Teknologjia e grimcave dhe pluhurave 2 2 5 Prof. Ass. Dr. Faruk Hajrizi
407. IK.II Z Parimet e sintezës organike 2 0 5 Prof. Asoc. Dr. Fatos Rexhepi
408. IK.II Z Bazat e sistemeve shumë fazore 2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Milaim Sadiku
409. IK.II Z Reologjia e produkteve industriale 2 2 5

Prof. Asoc. Dr. Mensur

Kelmendi

Semestri II Orë/javë
Kodi. O/Z Lënda L U ECTS Mësimdhënësi
410. IK.II O Bazat e Inxhiniersë së bioproceseve 2 2 6 Prof. Asoc. Dr. Milaim Sadiku
411. IK.II O Projektimi i reaktorëve kimikë 2 2 6 Prof. Ass. Dr. Faruk Hajrizi
412. IK.II Z Inxhinieria kimike mjedisore 2 1 5 Prof. Ass. Dr. Faruk Hajrizi
413. IK.II Z Burimet kimike të energjisë elektrike 2 1 4 Prof. Asoc. Dr. Florent Dobroshi
414. IK.II Z Tharja në industrinë procesore 2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Ismet Mulliqi
415. IK.II Z Shkenca e materialeve 2 1 4

Prof. Asoc. Dr. Muharrem

Zabeli

416. IK.II Z Veshjet metalike 2 1 4 Prof. Ass. Dr. Faruk Hajrizi

 

417. IK.II

 

Z

Modelimi matematik dhe fizik i proceseve në inxhinierinë kimike

 

2

 

2

 

5

Prof. Asoc. Dr. Mensur Kelmendi

 

418.IK.II

 

Z

Kapituj të zgjedhur nga Teknologjia kimike inorganike

 

2

 

1

 

4

Prof. Asoc. Dr. Florent Dobroshi

 

 

Viti II
Semestri III Orë/javë
Kodi. O/Z Lënda L U

ECT

S

Mësimdhënësi
501. IK.II O Projektimi i proceseve në inxhinierinë kimike 2 3 6 Prof. Asoc. Dr. Florent Dobroshi
502. IK.II O Metodologjia e punës kërkimore shkencore 2 2 6 Prof. Asoc. Dr. Mehush Aliu
503. IK.II Z Inxhinieria e proceseve ushqimore 2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Milaim Sadiku
504. IK.II Z Njehsime në inxhinierinë kimike 1 2 5 Prof. Asoc. Dr. Milaim Sadiku
505. IK.II Z Nanomaterialet dhe nanoteknologjia 2 0 4 Prof. Asoc. Dr. Mehush Aliu
506. IK.II Z Mveshjet jo metalike 2 1 4 Prof. Ass. Dr. Faruk Hajrizi
507. IK.II Z Përpunimi matematikor i të dhënave eksperimentale 2 2 5

Prof. Asoc. Dr. Mensur

Kelmendi

508. IK.II Z Përftimi i plehrave artificiale 2 1 4 Prof. Ass. Dr. Faruk Hajrizi

 

 

O

Punë studimore hulumtuese lidhur me punimin e punimitmaster (seminar)

 

10

O Punimi i Masterit 20 Mentori i zgjedhur


Udhëzim:
Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Shënim: Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve merr gradën Master i Shkencës në Inxhinieri Kimike (MSc TIK).