NIVELI I STUDIMEVE MASTER

PROGRAMI I STUDIMEVE“TEKNOLOGJI”

SPECIALIZIMI, “INXHINIERI E MBROJTJES SË MJEDISIT”

 

VITI I PARË

Senestri VII
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

401.IMM.II Mikrobiologjia O 6 2+2
402.IMM.II Analiza e ndotësve të ajrit dhe ujit O 6 1+3
403.IMM.II Inxhinieria e mbrojtjes së mjedisit O 6 2+2
404.IMM.II Proceset e riqarkullimit Z 6 2+2
405.IMM.II Transporti i materieve të rrezikshme Z 6 2+2
406.IMM.II Bazat e projektimit Z 6 2+2
407.IMM.II Bazat e inxhinierisë së bioproceseve Z 6 2+2

 

Semestri VIII
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

408.IMM.II Toksikologjia e mjedisit O 6 2+2
409.IMM.II Trajtimi i ajrit të ndotur O 6 2+2
410.IMM.II Monitorimi i ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore O 6 2+2
411.IMM.II Ligjet për mbrojtjen e mjedisit Z 6 2+0
412.IMM.II Trajtimi i ujërave të zeza II Z 6 2+2
413.IMM.II Monitorimi dhe pastrimi i gazeve Z 6 2+2
414.IMM.II Indikatorët ekologjik dhe toksikologjik Z 6 2+2

 

VITI I DYTË

Semestri IX
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

501.IMM.II Metodat statistikore dhe modelimi kompjuterik në shkencat e mjedisit O 6 2+2
502.IMM.II Metodologjia e punës kërkimore-shkencore O 6 2+2
503.IMM.II Korrodimi dhe mjedisi Z 6 2+2
504.IMM.II Materiet organike ndotëse Z 6 2+2
505.IMM.II Trajtimi i ujërave shkarkues prej industrisë Z 6 2+2
506.IMM.II Ndotjet industriale Z 6 2+2
507.IMM.II Materiet ndotëse në produktet ushqimore Z 6 2+2
508.IMM.II Kromatografia (HPLC, e gazët) Z 6 2+2
509.IMM.II Punim seminari O 10
510.IMM.II Punim Master O 20

Udhëzim: Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Shënim: Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve merr gradën Master i Shkencës në Inxhinieri e Mbrojtjes së Mjedisit (MSc IMM).

 

 

NIVELI I STUDIMEVE MASTER

PROGRAMI I STUDIMEVE:“TEKNOLOGJI”

SPECIALIZIMI, “INXHINIERI KIMIKE”

 

VITI I PARË

 

Semestri VII
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

401.IK.II Fenomenet e bartjes O 5 2+2
402.IK.II Inxhinieria elektrokimike O 5 3+2
403.IK.II Simulimi i proceseve dhe optimizimi Z 5 2+2
404.IK.II Kursi i lartë inorganik Z 5 3+2
405.IK.II Proceset e ndarjes në inxhinierinë kimike Z 5 2+2
406.IK.II Teknologjia e grimcave dhe pluhurave Z 5 2+2
407.IK.II Parimet e sintezës organike Z 5 4+0
408.IK.II Parimet e sintezës organike Z 5 2+2
409.IK.II Reologjia e produkteve industriale Z 5 2+2

 

 

 

Semestri VIII
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

410.IK.II Bazat e inxhinierisë së bioproceseve O 6 3+2
411.IK.II Projektimi i reaktorëve kimikë O 6 3+2
412.IK.II Inxhinieria kimike mjedisore Z 5 2+1
413.IK.II Burimet kimike të energjisë elektrike Z 4 2+1
414.IK.II Tharja në industrinë procesore Z 5 2+2
415.IK.II Shkenca e materialeve Z 4 2+1
416.IK.II Veshjet metalike Z 4 2+1
417.IK.II Modelimi matematik dhe fizik i proceseve në inxhinierinë kimike Z 5 2+2
418.IK.II Kapituj të zgjedhur nga teknologjia kimike inorganike Z 4 2+1

 

VITI I DYTË

Semestri IX
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

501.IK.II Projektimi i proceseve në inxhinierinë kimike O 6 2+3
502.IK.II Metodologjia e punës kërkimore shkencore O 6 2+2
503.IK.II Inxhinieria e proceseve ushqimore Z 5 2+2
504.IK.II Njehësime në inxhinierinë kimike Z 5 1+2
505.IK.II Nanomaterialet dhe nanoteknologjia Z 4 2+0
506.IK.II Mveshjet jo metalike Z 4 2+1
507.IK.II Përpunimi matematikor i të dhënave eksperimentale Z 5 2+2
508.IK.II Përftimi i plehrave artificiale Z 4 2+1
509.IK.II Punim seminari O 5
5010.IK.II Punim Master O 25

Udhëzim: Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Shënim: Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve merr gradën Master i Shkencës në Inxhinieri Kimike (MSc TIK).

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X