Pasqyrë e programit, programi i studimeve TEKNOLOGJI me specializimet, Inxhinieri kimike dhe Inxhinieri mjedisore

 

Viti I
Semestri I Orë/javë  
Kodi. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
101.T.I O Matematika I 3 2 7 Prof. Asoc. Dr. Xhevat Krasniqi
102.T.I O Fizika I 2 2 6 Prof. Asoc. Dr. Besire Cena
103.T.I O Kimia e përgjithshme 3 2 7 Prof. Dr. Aziz Behrami

 

104.T.I

O Bazat e informatikës 2 2 6

Prof.      Asoc.      Dr.      Mensur

Kelmendi

105.T.I Z Gjuha angleze I 2 1 4 Prof. Ass. Dr. Sadete Pllana
106.T.I Z Gjuha gjermane I 2 1 4 Prof. Ass. Dr. Sadete Pllana
Semestri II Orë/javë  
Kodi. O/Z Lëndët L U ECTS  
107.T.I O Matematika II 3 2 7 Prof. Asoc. Dr. Xhevat Krasniqi
108.T.I O Fizika II 2 2 6 Prof. Asoc. Dr. Besire Cena
109.T.I O Kimia inorganike 3 2 7 Prof. Dr. Aziz Behrami
110.T.I O Kimia organike I 2 2 6 Prof. Asoc. Dr. Fatos Rexhepi
111.T.I Z Gjuha angleze II 2 1 4 Prof. Ass. Dr. Sadete Pllana
112.T.I Z Gjuha gjermane II 2 1 4 Prof. Ass. Dr. Sadete Pllana
Viti II
Semestri III Orë/javë  
Kodi. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
201. T.I O Termodinamika inxhinierike 3 2 7 Prof. Asoc. Dr. Ismet Mulliqi
202. T.I O Mekanika e fluideve 2 2 6 Prof. Asoc. Dr. Ismet Mulliqi
203. T.I O Kimia organike II 3 2 7 Prof. Asoc. Dr. Fatos Rexhepi
204. T.I O Kimia fizike I 2 2 6 Prof. Asoc. Dr. Mehush Aliu
205. T.I Z Ekuacionet Diferenciale 2 2 4 Prof. Asoc. Dr. Xhevat Krasniqi

 

206. T.I

Z Statistika inxhinierike 2 2 4

Prof.      Asoc.      Dr.      Mensur

Kelmendi

207. T.I Z Bazat e elektroteknikës 2 2 4 Ligj. Ing. dip. Muhamet Hajrizi
208.T.I Z Detalet e makinave 2 2 4 Prof. Dr. Ahmet Latifi
Semestri IV Orë/javë  
Kodi. O/Z   L U ECTS Mësimdhënësi
209. T.I O Kimia fizike II 2 2 7 Prof. Asoc. Dr. Mehush Aliu
210. T.I O

Bartja e nxehtësisë dhe e

masës

2 2 7 Prof. Asoc. Dr. Ismet Mulliqi
211. T.I O Kimia analitike 2 2 6 Prof. Asoc. Dr. Sadija Kadriu
212. T.I Z

Dinamika dhe kontrolli i

proceseve

2 2 5

Prof.      Asoc.      Dr.      Mensur

Kelmendi

213. T.I Z Përgatitja e ujit në industri 2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Florent Dobroshi
214. T.I Z Kimia e mjedisit 2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Sadija Kadriu
215. T.I Z

Energjetika e proceseve në

industri

2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Florent Dobroshi

 

Specializimi, Inxhinieri kimike

Viti III
Semestri V Orë/javë  
Kodi. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
301.T.IK.Ia O Operacionet mekanike 3 2 7 Prof. Ass. Dr. Faruk Hajrizi
302.T.IK.Ia O

Bilanci i materies dhe i

energjisë

2 2 6 Prof. Asoc. Dr. Mehush Aliu
303.T.IK.Ia O Termodinamika kimike 3 2 7 Prof. Asoc. Dr. Flora Ferati
304.T.IK.Ia O

Aplikimi i softuerit në

inxhinierinë kimike

2 2 5

Prof. Asoc. Dr. Mensur

Kelmendi

305.T.IK.Ia Z

Teknologjia kimike

inorganike

2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Florent Dobroshi
306.T.IK.Ia Z Elektrokimia 2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Flora Ferati
307.T.IK.Ia Z

Matja, rregullimi dhe

automatizimi

2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Mehush Aliu
Semestri VI Orë/javë  
Kodi. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
308.T.IK.Ia O

Operacionet termike dhe

difuzive

2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Ismet Mulliqi
309.T.IK.Ia O Reaktorët kimikë 2 2 5 Prof. Ass. Dr. Faruk Hajrizi
310.T.IK.Ia Z Materialet polimere 2 1 4 Prof. Asoc. Dr. Florent Dobroshi
311.T.IK.Ia Z Kataliza dhe katalizatorët 2 1 4 Prof. Asoc. Dr. Mehush Aliu
312.T.IK.Ia Z

Korrozioni dhe mbrojtja nga

korrozioni

2 1 4 Prof. Ass. Dr. Faruk Hajrizi
313.T.IK.Ia Z Ekonomia në inxhinieri 2 1 4 Prof. Asoc. Dr. Bashkim Bellaqa
314.T.IK.Ia Z Teknologjia organike 2 1 4 Prof. Asoc. Dr. Milaim Sadiku
315.T.IK.Ia Z Bazat e inxhinierisë mjedisore 2 1 4 Prof. Asoc. Dr. Flora Ferati
316.T.IK.Ia O Praktikë profesionale     3  
317.T.IK.Ia O Punimi Bachelor     9 Mentori i zgjedhur

 

Specializimi, Inxhinieria Mjedisore

 

Viti III
Semestri V Orë/javë  
Kodi. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
301.T.IM.Ib O Biokimia e përgjithshme 3 2 6 Prof. Ass. Dr. Mirsade Osmani
302.T.IM.Ib O Mikrobiologjia 2 2 6 Prof. Ass. Dr. Mirsade Osmani
303.T.IM.Ib O Inxhinieria mjedisore 3 2 5 Prof. Ass. Dr. Flora Ferati
304.T.IM.Ib O

Metodat instrumentale në

mbrojtjen e mjedisit

2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Sadija Kadriu
305.T.IM.Ib Z Energjia dhe mjedisi 2 2 4 Prof. Ass. Dr. Flora Ferati
306.T.IM.Ib Z Trajtimi i ujërave të zeza I 2 2 4 Prof. Asoc. Dr. Milaim Sadiku
307.T.IM.Ib Z

Ekologjia në mbrojtjen

mjedisore

2 2 4 Prof. Ass. Dr. Faruk Hajrizi
308.T.IM.Ib Z

Monitorimi i ndotjeve

radioaktive

2 2 4 Prof. Asoc. Dr. Florent Dobroshi
Semestri VI Orë/javë  
Kodi. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
309.T.IM.Ib O

Bazat e inxhinierisë së

reaktorëve

2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Milaim Sadiku
310.T.IM.Ib O Menaxhimi i hedhurinave 2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Mensur Kelmendi
311.T.IM.Ib O

Softueri aplikativ në

inxhinierinë mjedisore

2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Mensur Kelmendi
312.T.IM.Ib Z Ekonomia në inxhinieri 2 2 3 Prof. Asoc. Dr. Bashkim Bellaqa
313.T.IM.Ib Z

Burimet alternative të

energjisë

2 2 3 Prof. Asoc. Dr. Florent Dobroshi
314.T.IM.Ib Z

Trajtimi kimik dhe termik i

hedhurinave

2 2 3 Prof. Asoc. Dr. Flora Ferati
315.T.IM.Ib Z

Monitorimi i ndotjes së

mjedisit

2 2 3 Prof. Asoc. Dr. Florent Dobroshi
316.T.IM.Ib O Praktikë profesionale     3  
317.T.IM.Ib O Punimi Bachelor     9 Mentori i zgjedhur