NIVELI I STUDIMEVE BACHELOR

PROGRAMI I STUDIMEVE:“TEKNOLOGJI”

SPECIALIZIMET: ”INXHINIERI E MJEDISIT”, “INXHINIERI KIMIKE”

 

VITI I PARË

Semestri I
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

101.T.I Matematika I
102.T.I Fizika I O 6 2+3
103.T.I Kimia e përgjithshme O 7 3+2
104.T.I Bazat e informatikës O 6 2+2
105.T.I Gjuha angleze I Z 4 2+1
106.T.I Gjuha gjermane I Z 4 2+1

 

Semestri II
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

107.T.I Matematika II O 7 3+2
108.T.I Fizika II O 6 2+3
109.T.I Kimia inorganike O 7 3+2
110.T.I Kimia organike I O 6 2+2
112.T.I Gjuha angleze II Z 4 2+1
113.T.I Gjuha gjermane II Z 4 2+1

Udhëzim: Për secilin semester studenti duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

 

VITI I DYTË

Semestri III

Kodi

lëndës

Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

201. T.I Termodinamika inxhinierike O 7 3+2
202. T.I Mekanika e fluideve O 6 2+2
203. T.I Kimia organike II O 7 3+2
204. T.I Kimia fizike I O 6 3+2
205. T.I Ekuacionet diferenciale Z 4 2+2
206. T.I Statistika inxhinierike Z 4 2+2
207. T.I Bazat e elektroteknikës Z 4 2+2
208. T.I Detalet e makinave Z 4 2+2

 

Semestri IV

Kodi

lëndës

Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

208. T.I Kimia fizike II O 7 3+2
209. T.I Bartja e nxehtësisë dhe e masës O 6 2+2
210. T.I Kimia analitike O 7 3+2
211. T.I Dinamika dhe kontrolli i proceseve Z 5 2+2
212. T.I Përgatitja e ujit në industri Z 5 2+2
213. T.I Kimia e mjedisit Z 5 2+2
214. T.I Energjetika e proceseve në industri Z 5 2+2

 

Udhëzim: Për secilin semester student duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Në vitin e tretë (III) studenti përcaktohet për njërin nga këto specializime:

Inxhinieri Kimike ose Inxhinieri e Mjedisit

 

 

 

PROGRAMI I STUDIMEVE:“TEKNOLOGJI”

SPECIALIZIMI:“INXHINIERI E MJEDISIT

 

VITI I TRETË

Semestri V

Kodi i

lëndës

Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

301.T.IM.Ib Biokimia e përgjithshme O 7 3+2
302.T.IM.Ib Mikrobiologjia industriale O 7 3+2
303.T.IM.Ib Inxhinieria mjedisore O 6 3+2
304.T.IM.Ib Softueri aplikativ në inxhinierinë mjedisore Z 5 2+2
305.T.IM.Ib Energjia dhe mjedisi Z 4 2+2
306.T.IM.Ib Trajtimi i ujërave të zeza I Z 4 2+2
307.T.IM.Ib Ekologjia në mbrojtjen mjedisore Z 4 2+2
308.T.IM.Ib Monitorimi i ndotjeve radioaktive Z 4 2+2

 

Semestri VI

Kodi

lëndës

Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

309.T.IM.Ib Monitorimi i ndotjes së mjedisit O 5 2+3
310.T.IM.Ib Menaxhimi i hedhurinave O 5 2+2
311.T.IM.Ib Metodat instrumentale në  mbrojtjen e mjedisit O 5 2+2
312.T.IM.Ib Ekonomia në inxhinieri Z 3 2+1
313.T.IM.Ib Burimet alternative të energjisë Z 3 2+1
314.T.IM.Ib Trajtimi kimik dhe termik i hedhurinave Z 3 2+1
315.T.IM.Ib Punim Bachelor O 12

 Udhëzim:Për secilin semester student duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve (gjashtë semestra) merr gradën Bachelor i Shkencës në Teknologji-Inxhinieri e Mjedisit (BSc TIM).

 

 

 

PROGRAMI I STUDIMEVE:“TEKNOLOGJI”

SPECIALIZIMI: “INXHINIERI KIMIKE”

 

VITI I TRETË

Semestri V

Kodi i

lëndës

Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

301.T.IK.Ia Operacione mekanike O 7 3+2
302.T.IK.Ia Bilanci i materies dhe energjisë O 6 2+2
303.T.IK.Ia Termodinamika kimike O 7 3+2
304.T.IK.Ia Aplikimi i softuerit në inxhinierinë kimike O 5 2+2
305.T.IK.Ia Teknologji kimike inorganike Z 5 2+2
306.T.IK.Ia Elektrokimia Z 5 2+2
307.T.IK.Ia Matja, rregullimi dhe automatizimi Z 5 2+2

 

Semestri VI

Kodi

lëndës

Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

308.T.IK.Ia Operacione termike dhe difuzive O 5 2+2
309.T.IK.Ia Reaktoret kimik O 5 3+2
310.T.IK.Ia Materialet polimere Z 4 2+1
311.T.IK.Ia Kataliza dhe katalizatorët Z 4 2+1
312.T.IK.Ia Korrozioni dhe mbrojtja nga korrozioni Z 4 2+1
313.T.IK.Ia Ekonomia në inxhinieri Z 4 2+1
314.T.IK.Ia Teknologjia organike Z 3 2+2
314.T.IK.Ia Bazat e inxhinierisë mjedisore Z 3 2+2
316.T.IK.Ia Punim Bachelor O 12

 

Udhëzim: Për secilin semester student duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve (gjashtë semestra) merr gradën Bachelor i Shkencës në Teknologji-Inxhinieri Kimike (BSc TIK).

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X