NIVELI I STUDIMEVE BACHELOR

PROGRAMI I STUDIMEVE:“TEKNOLOGJI”

SPECIALIZIMET: ”INXHINIERI E MJEDISIT”, “INXHINIERI KIMIKE”

 

VITI I PARË

Semestri I
Kodi i lëndësLëndaStatusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

101.T.IMatematika I
102.T.IFizika IO62+3
103.T.IKimia e përgjithshmeO73+2
104.T.IBazat e informatikësO62+2
105.T.IGjuha angleze IZ42+1
106.T.IGjuha gjermane IZ42+1

 

Semestri II
Kodi i lëndësLëndaStatusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

107.T.IMatematika IIO73+2
108.T.IFizika IIO62+3
109.T.IKimia inorganikeO73+2
110.T.IKimia organike IO62+2
112.T.IGjuha angleze IIZ42+1
113.T.IGjuha gjermane IIZ42+1

Udhëzim: Për secilin semester studenti duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

 

VITI I DYTË

Semestri III

Kodi

lëndës

LëndaStatusi i lëndësECTS kredi

Orë/javë

L+U

201. T.ITermodinamika inxhinierikeO73+2
202. T.IMekanika e fluideveO62+2
203. T.IKimia organike IIO73+2
204. T.IKimia fizike IO63+2
205. T.IEkuacionet diferencialeZ42+2
206. T.IStatistika inxhinierikeZ42+2
207. T.IBazat e elektroteknikësZ42+2
208. T.IDetalet e makinaveZ42+2

 

Semestri IV

Kodi

lëndës

LëndaStatusi i lëndësECTS kredi

Orë/javë

L+U

208. T.IKimia fizike IIO73+2
209. T.IBartja e nxehtësisë dhe e masësO62+2
210. T.IKimia analitikeO73+2
211. T.IDinamika dhe kontrolli i proceseveZ52+2
212. T.IPërgatitja e ujit në industriZ52+2
213. T.IKimia e mjedisitZ52+2
214. T.IEnergjetika e proceseve në industriZ52+2

 

Udhëzim: Për secilin semester student duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Në vitin e tretë (III) studenti përcaktohet për njërin nga këto specializime:

Inxhinieri Kimike ose Inxhinieri e Mjedisit

 

 

 

PROGRAMI I STUDIMEVE:“TEKNOLOGJI”

SPECIALIZIMI:“INXHINIERI E MJEDISIT

 

VITI I TRETË

Semestri V

Kodi i

lëndës

LëndaStatusi i lëndësECTS kredi

Orë/javë

L+U

301.T.IM.IbBiokimia e përgjithshmeO73+2
302.T.IM.IbMikrobiologjia industrialeO73+2
303.T.IM.IbInxhinieria mjedisoreO63+2
304.T.IM.IbSoftueri aplikativ në inxhinierinë mjedisoreZ52+2
305.T.IM.IbEnergjia dhe mjedisiZ42+2
306.T.IM.IbTrajtimi i ujërave të zeza IZ42+2
307.T.IM.IbEkologjia në mbrojtjen mjedisore Z42+2
308.T.IM.IbMonitorimi i ndotjeve radioaktive Z42+2

 

Semestri VI

Kodi

lëndës

LëndaStatusi i lëndësECTS kredi

Orë/javë

L+U

309.T.IM.IbMonitorimi i ndotjes së mjedisitO52+3
310.T.IM.IbMenaxhimi i hedhurinave O52+2
311.T.IM.IbMetodat instrumentale në  mbrojtjen e mjedisit O52+2
312.T.IM.IbEkonomia në inxhinieri Z32+1
313.T.IM.IbBurimet alternative të energjisëZ32+1
314.T.IM.IbTrajtimi kimik dhe termik i hedhurinaveZ32+1
315.T.IM.IbPunim BachelorO12

 Udhëzim:Për secilin semester student duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve (gjashtë semestra) merr gradën Bachelor i Shkencës në Teknologji-Inxhinieri e Mjedisit (BSc TIM).

 

 

 

PROGRAMI I STUDIMEVE:“TEKNOLOGJI”

SPECIALIZIMI: “INXHINIERI KIMIKE”

 

VITI I TRETË

Semestri V

Kodi i

lëndës

LëndaStatusi i lëndësECTS kredi

Orë/javë

L+U

301.T.IK.IaOperacione mekanikeO73+2
302.T.IK.IaBilanci i materies dhe energjisëO62+2
303.T.IK.IaTermodinamika kimikeO73+2
304.T.IK.IaAplikimi i softuerit në inxhinierinë kimikeO52+2
305.T.IK.IaTeknologji kimike inorganikeZ52+2
306.T.IK.IaElektrokimiaZ52+2
307.T.IK.IaMatja, rregullimi dhe automatizimiZ52+2

 

Semestri VI

Kodi

lëndës

LëndaStatusi i lëndësECTS kredi

Orë/javë

L+U

308.T.IK.IaOperacione termike dhe difuziveO52+2
309.T.IK.IaReaktoret kimikO53+2
310.T.IK.IaMaterialet polimereZ42+1
311.T.IK.IaKataliza dhe katalizatorëtZ42+1
312.T.IK.IaKorrozioni dhe mbrojtja nga korrozioniZ42+1
313.T.IK.IaEkonomia në inxhinieriZ42+1
314.T.IK.IaTeknologjia organikeZ32+2
314.T.IK.IaBazat e inxhinierisë mjedisoreZ32+2
316.T.IK.IaPunim BachelorO12

 

Udhëzim: Për secilin semester student duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve (gjashtë semestra) merr gradën Bachelor i Shkencës në Teknologji-Inxhinieri Kimike (BSc TIK).