NIVELI I STUDIMEVE MASTER

 PROGRAMI I STUDIMEVE: “INXHINIERI DHE TEKNOLOGJI USHQIMORE

 

L –Lgjërata; U – Ushtrime

Udhëzim: Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Shënim: Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve merr gradën Master i Shkencës në Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore (MSc ITU).