NIVELI I STUDIMEVE MASTER

 PROGRAMI I STUDIMEVE: “INXHINIERI DHE TEKNOLOGJI USHQIMORE”

 

VITI I PARË

Semestri VII
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

401.ITU.II Fiziologjia e mikroorganizmave industrial O 7 3+2
402.ITU.II Shkenca mbi ushqimin II O 6 2+2
403.ITU.II Inxhinieria e bioproceseve O 7 3+2
404.ITU.II Kontrolli i cilësisë së produkteve ushqimore Z 5 2+1
405.ITU.II Gjenetika molekulare Z 5 2+2
406.ITU.II Kromatografia (HPLC, e gazët) Z 5 2+2
407.ITU.II Prodhimi i produkteve konditore Z 5 2+2
408.ITU.II Kinetika e proceseve bioteknologjike Z 5 2+2

 

 

Semestri VIII
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

415.ITU.II Inxhinieria ushqimore O 7 3+2
415.ITU.II Kapituj nga teknologjia e paketimit të ushqimeve O 6 2+2
415.ITU.II Toksikologjia e ushqimit O 7 2+2
415.ITU.II Teknologjia e verës O 5 2+2
415.ITU.II Teknologjia e përpunimit të mishit dhe vezëve Z 5 2+2
415.ITU.II Kimia dhe teknologjia e qumështit dhe produkteve të tij Z 5 2+2
415.ITU.II Kimia dhe teknologjia e drithrave Z 5 2+2

 

VITI I DYTË

Semestri IX
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi

Orë/javë

L+U

501.ITU.II Proceset bioteknologjike në industrinë ushqimore O 6 2+2
502.ITU.II Kimia ushqimore O 6 2+2
503.ITU.II Metodologjia e punës kërkimore-shkencore O 6 2+2
504.ITU.II Automatizmi i proceseve teknologjike Z 6 2+2
505.ITU.II Analiza instrumentale e gjërave ushqimore Z 6 2+2
506.ITU.II Teknologjia e birrës Z 6 2+2
507.ITU.II Bazat e projektimit Z 6 2+2
508.ITU.II Inxhinieria enzimatike Z 6 2+2
509.ITU.II Punim seminari O 5
510.ITU.II Punim Master O 25

L –Lgjërata; U – Ushtrime

Udhëzim: Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Shënim: Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve merr gradën Master i Shkencës në Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore (MSc ITU).

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X