Gjeologji Master – Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike

Viti I                       Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike – niveli Master
Semestri VIIOrë/javë
KodiLëndaStatusi (L+U)ECTSMësimdhënësi
401. IIbGjeodinamika inxhinierikeO2 + 26Prof. Dr. Zenun Elezaj
402. IIbHidrogjeologjia specialeO2 + 26Prof. Dr. Sabri Avdullahi
403. IIbHidrogjeologjia e KosovesO2 + 26Prof. Dr. Sabri Avdullahi
 

Lëndëtzgjedhore  (zgjedhendylëndë)

404. IIbBazamenti dhe konsolidimi i tyreZ2 + 26Prof. Dr. Zenun Elezaj
405. IIbKarotazhi gjeofizikZ2 + 26Prof. Asoc. Dr. Afrim Koliqi
406. IIaHulumtimet hidrogjeologjike për nevojat e furnizimit me ujëZ2 + 26Prof. Dr. Sabri Avdullahi
407. IIbMbrojtja e ujërave nëntokësorZ2 + 26Prof. Dr. Islam Fejza
408. IIbGjeoteknikëZ2 + 26Prof. Dr. Zenun Elezaj
Semestri VIIIOrë/javë
KodiLëndaStatusi(L+U)ECTSMësimdhënësi
409. IIbNeotektonikë me seizmotektonikëO2 + 26Prof. Dr. Zenun Elezaj
410. IIbProjektimi dhe hapja e burimeve nëntokësoreO2 + 26Prof. Dr. Sabri Avdullahi
411. IIbProjektimi i punimeve gjeologo-inxhinierikeO2 +26Prof. Dr. Zenun Elezaj
 

Lëndët zgjedhore  (zgjedhen dy lëndë)

412. IIbEnergjia gjeotermaleZ2 + 26Prof. Asoc. Dr. Gani Maliqi
413. IIbHidrogjeologjia e vendburimeve mineraleZ2 + 26Prof. Dr. Sabri Avullahi
414. IIbMonitorimi i ujёraveZ2 + 26Prof. Dr. Islam Fejza
415. IIbBasenet sedimentare dhe hidrokarburetZ2 + 26Prof. Asoc. Dr. Naser Peci
416. IIbPetrografi teknikeZ2 + 26Prof. Asoc. Dr. Flurije Sheremeti – Kabashi
Viti II
Semestri IXOrë/javë
KodiLëndaStatusi(L+U)ECTSMësimdhënësi
417. IIbMetodologjia e punës kërkimore shkencore dhe hulumtueseO2 +26Prof. Dr. Ahmet Tmava
418. IIbKaptazhi i ujëraveO2 +26Prof. Dr. Sabri Avdullahi
419. IIbGjeostatistika aplikativeO2 +26Prof. Asoc. Dr. Naser Peci
 

Lëndët zgjedhore (zgjedhen dy lëndë)

420. IIbKapituj të zgjedhur nga shpimet e thellaZ2 + 26Prof. Asoc. Dr. Zenun Elezaj
421. IIbShfrytëzimi i ujërave nëntokësorZ2 + 26Prof. Dr. Sabri Avdullahi
422. IIbUjërat termalëZ2 + 26Prof. Asoc. Dr. Gani Maliqi
423. IIbModelim HidrogjeologjikZ2 + 26Prof. Dr. Sabri Avdullahi
424. IIbMbrojtja e mjedisitZ2 + 26Prof. Asoc. Behxhet Shala
Semestri X
Punimi i temës Master  30