Gjeologji Master – Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike

Viti I                       Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike – niveli Master
Semestri VII Orë/javë
Kodi Lënda Statusi  (L+U) ECTS Mësimdhënësi
401. IIb Gjeodinamika inxhinierike O 2 + 2 6 Prof. Dr. Zenun Elezaj
402. IIb Hidrogjeologjia speciale O 2 + 2 6 Prof. Dr. Sabri Avdullahi
403. IIb Hidrogjeologjia e Kosoves O 2 + 2 6 Prof. Dr. Sabri Avdullahi
 

Lëndëtzgjedhore  (zgjedhendylëndë)

404. IIb Bazamenti dhe konsolidimi i tyre Z 2 + 2 6 Prof. Dr. Zenun Elezaj
405. IIb Karotazhi gjeofizik Z 2 + 2 6 Prof. Asoc. Dr. Afrim Koliqi
406. IIa Hulumtimet hidrogjeologjike për nevojat e furnizimit me ujë Z 2 + 2 6 Prof. Dr. Sabri Avdullahi
407. IIb Mbrojtja e ujërave nëntokësor Z 2 + 2 6 Prof. Dr. Islam Fejza
408. IIb Gjeoteknikë Z 2 + 2 6 Prof. Dr. Zenun Elezaj
Semestri VIII Orë/javë
Kodi Lënda Statusi (L+U) ECTS Mësimdhënësi
409. IIb Neotektonikë me seizmotektonikë O 2 + 2 6 Prof. Dr. Zenun Elezaj
410. IIb Projektimi dhe hapja e burimeve nëntokësore O 2 + 2 6 Prof. Dr. Sabri Avdullahi
411. IIb Projektimi i punimeve gjeologo-inxhinierike O 2 +2 6 Prof. Dr. Zenun Elezaj
 

Lëndët zgjedhore  (zgjedhen dy lëndë)

412. IIb Energjia gjeotermale Z 2 + 2 6 Prof. Asoc. Dr. Gani Maliqi
413. IIb Hidrogjeologjia e vendburimeve minerale Z 2 + 2 6 Prof. Dr. Sabri Avullahi
414. IIb Monitorimi i ujёrave Z 2 + 2 6 Prof. Dr. Islam Fejza
415. IIb Basenet sedimentare dhe hidrokarburet Z 2 + 2 6 Prof. Asoc. Dr. Naser Peci
416. IIb Petrografi teknike Z 2 + 2 6 Prof. Asoc. Dr. Flurije Sheremeti – Kabashi
Viti II
Semestri IX Orë/javë
Kodi Lënda Statusi (L+U) ECTS Mësimdhënësi
417. IIb Metodologjia e punës kërkimore shkencore dhe hulumtuese O 2 +2 6 Prof. Dr. Ahmet Tmava
418. IIb Kaptazhi i ujërave O 2 +2 6 Prof. Dr. Sabri Avdullahi
419. IIb Gjeostatistika aplikative O 2 +2 6 Prof. Asoc. Dr. Naser Peci
 

Lëndët zgjedhore (zgjedhen dy lëndë)

420. IIb Kapituj të zgjedhur nga shpimet e thella Z 2 + 2 6 Prof. Asoc. Dr. Zenun Elezaj
421. IIb Shfrytëzimi i ujërave nëntokësor Z 2 + 2 6 Prof. Dr. Sabri Avdullahi
422. IIb Ujërat termalë Z 2 + 2 6 Prof. Asoc. Dr. Gani Maliqi
423. IIb Modelim Hidrogjeologjik Z 2 + 2 6 Prof. Dr. Sabri Avdullahi
424. IIb Mbrojtja e mjedisit Z 2 + 2 6 Prof. Asoc. Behxhet Shala
Semestri X
Punimi i temës Master     30

 

error

Follow us :)