Master Metalurgji

Viti I                                                         Metalurgji, Master
Semestri I Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
401.M.IIa O Metalurgjia fizike 3 2 7 Prof. Ass. Dr. Mursel Rama
402.M.IIa O Metalurgjia e metaleve me ngjyre II 3 2 7 Prof. Dr. Nagip Murati
403.M.IIa O Teknologjitë bashkëkohore të prodhimit të çelikut 3 1 6 Prof. Asoc. Dr. Ahmet Haxhijaj
404.M.IIa Z Metalurgjia e pluhurit 2 1 4 Prof. Dr. Musa Rizaj
405.M.IIa Z Proceset e avancuara te përpunimit te metaleve ne gjendje te lënget 3 1 6 Prof. Ass. Dr. Muharrem Zabeli
406.M.IIa Z Metalurgjia e metaleve te rralla 2 2 6 Prof. Dr. Nagip Murati
407.M.IIa Z Perpunimi i metaleve me deformim plastik 2 1 4 Prof. Asoc.Dr. Rrahim Maksuti
408.M.IIa Z Seminar special 2 1 4 Prof. Dr. Nagip Murati
Semestri II
O Furrat industriale 3 2 7 Prof. Dr. Musa Rizaj
O Teoria e ferrolegurave-kapituj te zgjedhur 3 1 6 Prof. Dr. Nagip Murati
O Operacionet metalurgjike 3 2 7 Prof. Ass. Dr. Muharrem Zabeli
Z Materialet e reja zjarrduruese 2 1 4 Prof. Dr. Musa Rizaj
Z Mbrojtja e mjedisit 3 1 6 Prof. Asoc. Dr. Ahmet Haxhijaj
414.M.IIa Z Proceset moderne  te elektrometalurgjise 2 2 6 Prof. Dr. Milajete Mehmeti
415.M.IIa Z Modelimi në metalurgji 2 1 4
416.M.IIa Z Resurset energjetike 2 2 6 Prof. Asoc. Dr. Ahmet Haxhijaj
417.M.IIa Z Automatizimi i pajisjeve 2 1 4 Prof. Asoc. Dr Ismet Ibishi
Viti II
Semestri III Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
418.M.IIa O Metodologjia e punës kërkimore 3 1 6 Prof. Dr. Musa Rizaj
419.M.IIa O Menaxhimi i projekteve 3 1 6 Prof. Asoc. Dr. Ahmet Haxhijaj
420.M.IIa O Riqarkullimi  i materialeve 3 2 7 Prof. Dr. Milajete Mehmeti
421.M.IIa Z Aplikimi i kompjuterëve në metalurgji 3 2 7
422.M.IIa Z Projektimi në metalurgji 2 2 7 Prof. Dr. Nagip Murati
423.M.IIa Z Metalet dhe civilizimet 2 1 4 Prof. Asoc. Hamit Mehmeti
424.M.IIa Z Lëndë opcionale 2 1 4
425.M.IIa Z Lëndë opcionale 2 1 4
Semestri IV
426.M.IIa O Praktikë industriale 10
427.M.IIa O Punimi i MASTERIT 20

 

 

 

error

Follow us :)