DataEmri i rregulloresShpalos
21.12.2023Rregullore për procedurat dhe kriteret e zgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit akademik ne UIBM -PDF
31.03.2023Rregullore mbi organizimin dhe funksionimin e qendrës universitare dhe komunitare për mbështetje psikologjike dhe mirëqeniePDF
31.03.2023Rregullore për financimin e veprimtarisë kërkimore - shkencorePDF
10.11.2022Rregullore për transferim të studimevePDF
01.12.2022Rregullorja per studime master ne UIBMPDF
08.03.2022Vendim-Komisioni per hartimin e Rregullores per ngacmime seksualePDF
19.01.2023Rregullore për menaxhimin e pronësisë intelektuale dhe transferimin e teknologjisë në UIBMPDF
19.01.2023Rregullore për kërkime shkencorePDF
10.11.2022Rregullore për Bibliotekën në UIBMPDF
08.11.2022Rregullat dhe Procedurat për Zgjedhjet e përgjithshme në UIBMPDF
08.11.2022Rregullore mbi Zgjedhjet në UIMB dhe punën e Këshillit të FakultetitPDF
07.11.2022Rregullore për procedurat e përgatitjes per ri-akreditimin institucional dhe programeve studimore në UIBMPDF
07.11.2022Rregullore për Këshillin Kërkimor të UIBM-sëPDF
07.11.2022Rregullore për studimet BachelorPDF
07.11.2022Rregullore e Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit në UIBMPDF
13.07.2022Rregullore për botime PDF
18.03.2022Rregullore mbi organizimin dhe funksionimin e Qendrës për Zhvillim Profesional dhe EdukimPDF
23.11.2021Rregullore për ndarjen e bursave dhe shpërblimeve tjera për studentëPDF
30.09.2021Rregullore për fushëveprimin dhe punën e Komisionit për Çështje StatutarePDF
28.09.2021Rregullore për procedurat dhe kriteret e zgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimin e personelit akademikPDF
28.09.2021Rregullore për punën dhe shfrytëzimin e Sistemit të Menaxhimit Universitar (SMU)PDF
28.09.2021Rregullore për transferimin e studimeve në UIBMPDF
28.09.2021Rregullore për procedurat vlerësuese lidhur me angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëmPDF
30.06.2021Rregullore mbi punën e SenatitPDF
25.06.2021Rregullore mbi punën e KD-sëPDF
26.05.2021Rregullore e punës së Këshillit Botues të UIBM-sëPDF
15,03,2021Rregullore për zgjedhjet e studentëve, themelimin dhe punën e Parlamentit Studentor dhe këshillave të studentëvePDF
05.10.2020Rregullore për publikimet e Universitetit të Mitrovicës "Isa BoletiniPDF
24.09.2020Rregullore për të ardhurat personale të personelit akademik, shtesat për funksione, honorarët dhe komisionet e përhershme në UMIBPDF
24.09.2020Rregullore mbi përgjegjësinë dhe procedurën disiplinore të studentëvePDF
30.04.2020Vendim për aprovimin e Rregullores për themelimin dhe parimet e funskionimit të Instituteve në UMIB PDF
30.04.2020Rregullore mbi organizimin dhe funksionimin e Qendrës për Inovacion dhe NdërmarrësiPDF
19.02.2020Rregullore për BibliotekënPDF
27.12.2019Rregullore për masat dhe procedurat disiplinore ndaj personelit të UMIB-itPDF
11.12.2019Rregullore për ndërkombëtarizim dhe mobilitetPDF
09.03.2017Rregullore për unifikimin e të ardhurave personale të personelit administrativ në Universitetin e MitrovicësPDF
31.03.2017Rregullore për zgjedhjet e studentëve në Universitetin e MitrovicësPDF
30.04.2015Rregullore mbi punën e parlamentit dhe këshillave të studentëvePDF
28.03.2019Rregullore mbi Zgjedhjet në Universitetin e Mitrovicës dhe punën e Këshillit të Fakultetit PDF
28.03.2019Rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme në UMIBPDF
28.03.2019Rregullore mbi punën e Këshillit Drejtues të Universitetit të Mitrovicës "Isa Boletini"PDF
27.03.2019Plani i zhvillimit të personelit akademik për periudhën 2019-2021PDF
26.02.2018Rregullore për studime master në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”PDF
26.02.2018Rregullore për studime bachelor në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”PDF
24.05.2018Rregullore e sigurimit të cilësisë dhe vlerësimit në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”PDF
24.05.2018Rregullore për mobilitet akademik të studentëve në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”PDF
24.05.2018Rregullore për themelimin dhe mënyrën e funksionimit të Trupit Këshillëdhënës të Njësive AkademikePDF
24.04.2015Rregullore për publikimet e UMIB-itPDF
23.12.2016Rregullore për menaxhim zyrtar dhe arkivor në fakultetet e UMIB-itPDF
23.12.2016Rregullore për standardet e mbrojtjes dhe ruajtjes së lëndës arkivorePDF
23.12.2016Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivor në fakultetet e UMIB-itPDF
19.02.2020Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”PDF
19.02.2020Kodi i Etikës i Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”PDF
11.11.2018Rregullore për publikimet e Universitetit të Mitrovices "Isa Boletini"PDF
11.11.2016Rregullore mbi përgjegjësinë dhe procedurën displinore të studentëvePDF
11.09.2018Rregullore për procedurat dhe kriteret e përzgjedhjes, avancimit dhe emërimit të personelit akademik në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”PDF
06.11.2015Rregullore për procedurat dhe masat për përpunimin dhe sigurinë e të dhënave personale në Universitetin e Mitrovicës
PDF
06.11.2015Rregullore për regjistrim në librin e visitorëve të personave që hyjnë dhe dalin nga ndërtesa e RektoratitPDF
04.06.2015Rregullore mbi punën e SenatitPDF
06.11.2015Rregullore për të ardhurat personale në Universitetin e MitrovicësPDF