DataEmri i rregulloresShpalos 
05.10.2020Rregullore për botime në Universitetin e Mitrovicës "Isa Boletini"PDF
24.09.2020Rregullore për të ardhurat personale të personelit akademik, shtesat për funksione, honorarët dhe komisionet e përhershme në UMIBPDF
24.09.2020Rregullore mbi përgjegjësinë dhe procedurën disiplinore të studentëvePDF
30.04.2020Vendim për aprovimin e Rregullores për themelimin dhe parimet e funskionimit të Instituteve në UMIBPDF
30.04.2020Vendim për aprovimin e Rregullores mbi organizimin dhe funksionimin e Qendrës për Inovacion dhe NdërmarrësiPDF
19.02.2020Rregullore për biblotekënPDF
27.12.2019Rregullore për procedurat dhe masat disiplinorePDF
11.12.2019Rregullore për ndërkombëtarizim dhe mobilitetPDF
09.03.2017Rregullore për unifikimin e të ardhurave personale të personelit administrativ në Universitetin e MitrovicësPDF
31.03.2017Rregullore për zgjedhjet e studentëve në Universitetin e MitrovicësPDF
30.04.2015Rregullore mbi punën e parlamentit dhe këshillave të studentëvePDF
28.03.2019Rregullore mbi Zgjedhjet në Universitetin e Mitrovicës dhe punën e Këshillit të FakultetitPDF
28.03.2019Rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme në UMIBPDF
28.03.2019Rregullore mbi punën e këshillit drejtues të Universitetit të Mitrovicës "Isa Boletini"PDF
27.03.2019Plani për zhvillimin e personelit akademikPDF
26.02.2018Rregullore për studime master në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”PDF
26.02.2018Rregullore për studime bachelor në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”PDF
24.05.2018Rregullore e sigurimit të cilësisë dhe vlerësimit në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”PDF
24.05.2018Rregullore për mobilitet akademik të studentëve bë Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”PDF
24.05.2018Rregullore për themelimin dhe mënyrën e funksionimit të Trupit Këshillëdhënës të Njësive AkademikePDF
24.04.2015Rregullore për publikimet në UMIBPDF
23.12.2016Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivorPDF
23.12.2016Rregullore për standardet e mbrojtjes dhe ruajtjes së lëndës arkivorePDF
23.12.2016Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivor në fakultetet e UMIB-itPDF
19.02.2020Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”PDF
19.02.2020Organogrami - Struktura organizative e UMIB - itPDF
19.02.2020Kodi i Etikës i Universitet të Mitrovicës “Isa Boletini”PDF
11.11.2018 Rregullore për publikime të Universitetit të Mitrovices "Isa Boletini"PDF
11.11.2016Rregullore mbi përgjegjësinë dhe procedurat displinore të studentëvePDF
11.09.2018Rregullore për procedurat dhe kriteret e përzgjedhjes, avancimit dhe emërimit të personelit akademik në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”PDF
06.11.2015Rregullore për procedurat dhe masat për përpunimin dhe sigurinë e të dhënave personale në Universitetin e Mitrovicës
PDF
06.11.2015Rregullorja e UMIB - it per regjistrim ne librin e vizitoreve te personave qe hyjne dhe dalin nga ndertesa e rektoratitPDF
04.06.2015Rregullore mbi punën e SenatitPDF
06.11.2015Rregullore për të ardhurat personale në Universitetin e MitrovicësPDF

(5-6 April) University-Industry Collaboration ConferenceUICC
+ +