Vendimi për lirim nga pagesa e semestrit pas shqyrtimit të ankesave

Sqarim për kategorinë dy e më shumë studentë: Komisioni për lirim nga pagesa e semestrit ka nxjerr vendim duke u bazuar në kushtet e parapara me konkursin e dt. 09.11.2015 të nxjerr nga Këshilli Drejtues i UMIB-it.
Lexo më shumë

Rezultatet nga lënda “Menaxhimi i resurseve humane”

Këtu mund të gjeni rezultatet nga lënda "Menaxhimi i resurseve humane"
Lexo më shumë
12

Staf Akademik

1

Administrata

Galeria