2015

Nr.VendimiDataNr. ProtokollitShpalos
1.Vendim për transferim të studentëve nga Fakulteti i Gjeoshkencave dhe Teknologjisë të Universitetit të Prishtinës në F.GJ, FTU dhe FIMK të Universitetit të Mitrovicës25.02.2015168PDF
2.Vendim për zgjedhjen e Dr. Sc. Nazmi Hasi si profesor asistent25.02.2015174/03PDF
3.Vendim për zgjedhjen e Dr. Sc. Irfan Voca si profesor i asocuar20.04.2015406/03PDF
4.Vendim për formimin e Komisionit për Cilësi në UMIB20.04.2015408/03PDF
5.Vendim për lejimin e ligjëratave në gjuhën angleze në FIMK për lëndët: Interneti dhe Biznesi Ndërkombëtar20.04.2015410/03PDF
6.Vendim për kryesuesin e përkohshëm të Senatit20.05.2015552PDF
7.Vendim për zgjedhjen e dekanit të Fakultetit të Gjeoshkencave20.05.2015553PDF
8.Vendim për zgjedhjen e dekanit të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike20.05.2015555PDF
9.Vendim për zgjedhjen e dekanit të Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore20.05.2015554PDF
10.Vendim për anulim të pjesshëm të konkursit për zgjedhjen e personelit akademik11.09.20151022PDF
11.Vendim për formimin e Komisionit të Studimeve15.09.20151029PDF
12.30.09.2015PDF
13.23.10.2015PDF
14.Vendim për kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve themelore-bachelor për vitin akademik 2015-201626.10.20151330PDF