VendimiNr. protokollitDataShpalos
Vendim i senatit për aprovimin e Planit Strategjik Kërkimore 2022-202658408.03.2022PDF
Vendim për ri-shpalljen e konkursit për rishpalljen e konkursit per zgjedhjen,rizgjedhjen dhe avancimin e personelit akademik705 22.03.2022PDF
Vendim për ndryshim dhe plotësim të vendimit nr. 2704 data 28.12.202173424.03.2022PDF
Vendim për afatin e Marsit për absolventë72224.03.2022PDF

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X