VendimiNr. protokollitDataShpalos
Vendim për formimin e Këshillit Kërkimor282408.11.2022PDF
Vendim-Aprovohet draft-Rregullorja per studime master ne UIBM307901.12.2022PDF
Vendim i Senatit-Per plotesimin dhe zevendesimin e anetarit te Komisionit Qendror te Studimeve,311602.12.2022PDF
Vendim i Senatit-Aprovohet draft-Rregullorja per studime master ne UIMB3079 01.12.2022PDF
Vendim i Senatit-Aprovohet draft-Rregullorja per Bibliotekë285210.11.2022PDF
Vendim, draft-Rregullore për themelimin dhe mënyren e funksionimit të trupit Këshilldhënës të Njësive Akademike te UIBM-së284910.11.2022PDF
Vendim dhe Rregullore për transferim të studimeve285010.11.2022PDF
Vendim për Procedurat e përgatitjes per ri-akreditim278807.11.2022PDF
Vendim për aprovimin e Rregullores për Këshill Kërkimor në UIBM278707.11.2022PDF
Vendim për miratimin e rregullores për studime Bachelor279107.11.2022PDF
Vendim për aprovimin e rregullores për cilësi dhe vlerësim në UIBM279207.11.2022PDF
Vendim për plotesimin dhe zevendesimin e anetarit te Komisionit Qendror te Studimeve270302.11.2022PDF
Vendim-Anulohet pjeserisht konkursi per emerimin,riemerimin dhe avancimin e personelit akademik266601.11.2022PDF
Vendim- Anulohet pjeserisht konkursi per angazhimin e stafit akademik ne procesin mesimor264801.11.2022PDF
Vendim për aprovimin e programit të studimeve te nivelit master -F.Juridik266501.11.2022PDF
Vendim për ndryshim të vendimit për kushte të regjistrimit të studimeve Bachelor270002.11.2022PDF
Vendim për plotesim-ndryshim të vendimit nr.2195 per vazhdimin e kohezgjatjes se afatit per perfundim te studimeve2701 02.11.2022PDF
Vendim- Prof. Filloreta Demiri2694 02.11.2022PDF
Vendim për aprovimin e vendim-propozimeve te njesive akademike per angazhimin e stafit akademik 264701.11.2022PDF
Vendim për aprovimin e programeve të studimeve te nievlit master -F. Edukimit266401.11.2022PDF
Vendim- Bashkim Bellaqa anetar i KD-së224104.10.2022PDF
Vendim mbi aprovimin e rregullores mbi botime164113.07.2022PDF
Vendim i senatit për aprovimin e Planit Strategjik Kërkimore 2022-202658408.03.2022PDF
Vendim për ri-shpalljen e konkursit për rishpalljen e konkursit per zgjedhjen,rizgjedhjen dhe avancimin e personelit akademik705 22.03.2022PDF
Vendim për ndryshim dhe plotësim të vendimit nr. 2704 data 28.12.202173424.03.2022PDF
Vendim për afatin e Marsit për absolventë72224.03.2022PDF